Syrjintä työntekijöiden valinnassa

Nainen tietokoneen äärellä lukee papereita.

Tasa-arvolaki ei rajoita työnantajan oikeutta valita tehtävään parhaaksi katsomansa henkilö. Laki pyrkii estämään sen, että työntekijä valittaisiin perusteettomasti sukupuolen perusteella syrjäyttämällä ansioituneempi henkilö.

Sama koskee tilanteita, jolloin valitaan työntekijöitä työpaikan sisällä koulutukseen tai uusiin tehtäviin. Hakijaa ei myöskään saa syrjäyttää raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden vuoksi.

Työnantaja ei saa myöskään menetellä siten, että henkilö joutuu näissä tilanteissa sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi epäedulliseen asemaan. Syrjinnän toteaminen ei edellytä työnantajan tahallisuutta tai tuottamusta.

Kun työnhakijoina on sekä naisia että miehiä, työnantajan on tehtävä ansiovertailu. Ansiovertailussa keskeinen merkitys on työnantajan etukäteen vahvistamilla valintaperusteilla. Yleensä kiinnitetään huomiota työnhakijoiden koulutukseen, aikaisempaan työkokemukseen sekä sellaisiin ominaisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa ja voidaan siten katsoa lisäansioksi.

Työnantaja voi - syyllistymättä syrjintään - valita tehtävään nimenomaan miehen tai naisen, jos siihen on työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy. Esimerkiksi teatteriin voidaan hakea roolien edellyttämää miesnäyttelijää. Työsuhde voi olla niin henkilökohtainen, kuten henkilön hoitaminen kotona, että siihen halutaan nimenomaan joko mies tai nainen.

Kaiken kaikkiaan vaaditaan yleisen mittapuun mukaan hyväksyttävä syy, jos ansioituneinta hakijaa ei valita. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi henkilökohtaisessa soveltuvuudessa oleva ero valitun ja valitsematta jääneen välillä. Työnantajan tehtävänä on osoittaa, että tällainen syy on olemassa.

Syrjityn oikeus vaatia hyvitystä

Henkilöllä on oikeus vaatia työnantajalta käräjäoikeudessa hyvitystä, jos häntä on syrjitty työhönotossa. Hyvitystä voi vaatia siitä riippumatta, onko syrjiväksi epäillystä päätöksestä tai menettelystä muutoin valitettu.

Hyvitys ja sen vaatiminen

Esimerkki syrjinnästä työhönotossa

Elina haki kiinnostavaa työtehtävää, joka oli hyvin samanlainen kuin hänen aiemmin hoitamansa tehtävät. Elinaa ei kuitenkaan kutsuttu haastatteluun. Elinaa jäi harmittamaan, ettei ollut päässyt edes haastatteluun, ja hän pyysi työnantajalta tietoa siitä, kuka oli valittu tehtävään ja miksi. Työnantaja ilmoitti valinneensa tehtävään erään miespuolisen hakijan. Työnantajan lähettämistä asiakirjoista kävi ilmi, ettei valitulla työntekijällä ollut työnhakuilmoituksessa vaadittua tutkintoa eikä lainkaan kokemusta mistään vastaavista työtehtävistä.

Elina otti yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun ja pyysi selvittämään, oliko häntä syrjitty sukupuolensa perusteella. Tasa-arvovaltuutettu selvitti asiaa ja päätyi siihen, että asiassa syntyi syrjintäolettama, sillä Elinalla oli työnantajan ilmoituksessa vaatima tutkinto sekä enemmän työkokemusta vastaavista tehtävistä. Työnantaja perusteli miehen valintaa sillä, että tämä oli ollut haastattelussa todella energinen ja motivoitunut. Tämä ei kuitenkaan ollut hyväksyttävä peruste Elinan jättämiseen valitsematta, kun Elinaa ei ollut haastateltu eikä näin ollen työnantaja voinut arvioida sitä, miten hyvin Elina olisi soveltunut tehtävään.

Työnantajan lähettämistä asiakirjoista kävi ilmi, ettei valitulla työntekijällä ollut työnhakuilmoituksessa vaadittua tutkintoa eikä lainkaan kokemusta mistään vastaavista työtehtävistä. Tasa-arvovaltuutettu selvitti asiaa ja päätyi siihen, että asiassa syntyi syrjintäolettama, sillä Elinalla oli työnantajan ilmoituksessa vaatima tutkinto sekä enemmän työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Epäiletkö syrjintää?

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Työelämän syrjintätilanteissa:

  • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
  • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
  • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.

Työhönottosyrjintää koskevat lausunnot