Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta

Tarkoitus on, että tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään sellaisia toimenpiteitä, jotka kunkin työpaikan oman tilanteen ja olosuhteiden kannalta ovat tasa-arvon edistämiseksi tärkeitä. Siksi tasa-arvosuunnitelman tulee perustua työpaikan tasa-arvotilanteen selvittämiseen. 

Selvitys on osa tasa-arvosuunnittelun tietopohjan kokoamista. Tasa-arvosuunnitelman ja sen pohjaksi laadittavan selvityksen tulee kattaa työnantajan koko henkilöstö ja suunnitelmaan tulee tarpeen mukaan sisällyttää koko henkilöstöä koskevia toimenpiteitä.

Tasa-arvosuunnitelma tulee tehdä vähintään joka toinen vuosi. Jos tasa-arvosuunnitelma tehdään vuosittain, voidaan paikallisesti sopia, että palkkakartoitus tehdään vähintään joka kolmas vuosi.

Mitä selvityksessä tulee käsitellä?

Tasa-arvolain mukaan osana tasa-arvotilanteen selvittämistä tulee tehdä erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Laki siis edellyttää, että työpaikan tasa-arvotilannetta koskevassa selvityksessä käsitellään palkkausta. Asiasta tarkemmin kohdassa Palkkakartoitus.

Palkkaus ei ole ainut asia, jota tasa-arvoselvityksessä tulisi käsitellä. Tasa-arvotilanteen selvittäminen voi kohdistua myös esimerkiksi:

 • hakumenettelyyn
 • sukupuolten työnjakoon
 • uralla etenemiseen
 • työolosuhteisiin
 • henkilöstökoulutukseen
 • osallistumiseen työryhmätyöskentelyyn
 • työn- ja perheen yhteensovittamismahdollisuuksiin, kuten perhevapaiden käyttöön ja niitä tukeviin työjärjestelyihin
 • työilmapiiriin
 • seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän esiintymiseen
 • tasa-arvoa koskeviin asenteisiin
 • johtamiseen ja työsuojeluun.

Miten selvitys toteutetaan?

Selvityksen tekemisessä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia henkilöstöhallinnon tilastoja, jotka on eritelty sukupuolen mukaan. On tärkeää selvittää myös sitä, miten työntekijät kokevat tasa-arvon toteutuneen työpaikalla. Työntekijöiden käsityksiä voidaan selvittää esimerkiksi henkilöstökyselyllä ja keskustelemalla tasa-arvoasioista osasto- ja työpaikkakokouksissa. Tasa-arvokysely voidaan tehdä erillisenä tai se voidaan kytkeä osaksi muuta työpaikan ilmapiirikartoitusta.