Tasa-arvolaissa kielletyt syrjinnän muodot

Tasa-arvolaki kieltää sekä välittömän että välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella. 

Välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä tai eri asemaan asettaminen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Välitöntä syrjintää voi olla esimerkiksi se, että

  • naista ei valita työtehtävään, vaikka hän on ansioituneempi kuin tehtävään valittu mies, eikä valintaan esitetä muuta, hyväksyttävää syytä kuin sukupuoli 
  • palveluntarjoaja perii samasta palvelusta miehiltä korkeampaa hintaa kuin naisilta
  • henkilö irtisanotaan työstään, koska hän kuuluu sukupuolivähemmistöön

Välillinen syrjintä määritellään tasa-arvolaissa menettelyksi, jossa henkilöt asetetaan eri asemaan sellaisen säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, joka vaikuttaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta, mutta jonka vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Välillistä syrjintää on myös eri asemaan asettaminen vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. 

Välillistä syrjintää voi olla esimerkiksi

  • Työpaikan yt-neuvotteluiden tuloksena irtisanottavaksi valitaan täysin naisvaltainen työntekijäryhmä, vaikka tuotannolliset ja taloudelliset syyt kohdistuvat koko yhtiöön. Tällöin saattaa syntyä olettama syrjinnästä sukupuolen perusteella. Kumotakseen tämän olettaman työnantajan tulee esittää objektiiviset perusteet sille, miksi juuri tämä työntekijäryhmä on tullut valituksi irtisanottavaksi.

Välilliseen syrjintään liittyy laissa ns. oikeuttamisperiaate. Sen mukaan menettely ei ole syrjintää, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valitut keinot ovat tavoitteeseen nähden aiheellisia ja tarpeellisia.

Läheissyrjintä ja oletukseen perustuva syrjintä

Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen (ns. läheissyrjintä ja oletukseen perustuva syrjintä). Tällainen kielletty läheissyrjinnän tai oletukseen perustuvan syrjinnän tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos henkilö asetetaan eri asemaan esimerkiksi siksi, että

  • hänen puolisonsa kuuluu sukupuolivähemmistöön
  • hänen oletetaan olevan raskaana.