Hyppää sisältöön

Työtehtävien täsmentyminen hakuprosessin aikana (TAS 292/2013, annettu 24.4.2014)

Mies A epäili tulleensa syrjityksi X:n kaupungin määräaikaisen asiamiehen toimen täytössä. A kertoi, että hänellä oli 21 vuoden työkokemus lakimiestehtävistä, kun taas tehtävään valitulla naisella B oli vain vähän kokemusta. Toisin kuin B, A ei ollut saanut edes kutsua työhaastatteluun.

Tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta.

A vetosi työpaikkailmoituksessa ilmoitettuihin valintaperusteisiin, joiden mukaan etuna oli pidetty työkokemusta insolvenssioikeuden (mm. konkurssi- ja perintäasiat) sekä yhtiö- ja säätiöoikeuden alalta, suoritettua tuomioistuinharjoittelua sekä lupaa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Tehtävinä oli mainittu esimerkiksi oikeudenkäynneistä huolehtiminen. A oli pitänyt selvänä, että tehtävään oli haettu henkilöä, jolla oli usean vuoden työkokemus ja hakuilmoituksessa edellytetyt ansiot.

Työnantajan mukaan asiamiehen tosiasialliset työtehtävät olivat täsmentyneet hakuprosessin aikana. Rekrytointiprosessin aikana yksikön tarpeet olivat yksilöityneet ja työmarkkinoilla tarjolla olevien henkilöiden tarjonta selvinnyt. Pääpainotukseksi tulivat muun muassa rutiininomaiset saatavien perinnät ja konkurssiasioiden hoitaminen sekä konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmän käyttö. Työtehtävien tarkentuessa ja täsmentyessä yhtiö- ja säätiöoikeudelliset asiat, lausuntojen laatiminen ja oikeudenkäynneistä huolehtiminen jäivät vähemmälle painotukselle. B oli valittu haastateltavaksi hänen viimeaikaisen konkurssiasioihin liittyvän työkokemuksensa perusteella.  A:ta ei ollut haastateltu, koska hakemusasiakirjojen mukaan hänen insolvenssioikeudellisesta työkokemuksestaan oli aikaa noin 10 vuotta.

Tasa-arvolain mukaisessa ansiovertailussa ansioita tulee tarkastella suhteessa työtehtäviin ja työnantajan etukäteen vahvistamiin valintaperusteisiin. Työnantaja voi kuitenkin vedota tehtävän hoitamisen kannalta merkityksellisiin seikkoihin, vaikka niitä ei olisikaan mainittu hakuilmoituksessa. Näyttövelvollisuus siitä, että kyseessä on ollut tehtävän hoitamisen kannalta perusteltu valintakriteeri, on tällöin työnantajalla.

Työnantajalla on oikeus arvioida ja painottaa hakijoiden ansioita tavalla, jonka työnantaja katsoo parhaiten edistävän tehtävän menestyksellistä hoitamista. Viime kädessä mahdollisessa hyvitysoikeudenkäynnissä jää ratkaistavaksi se, mikä merkitys ansiovertailussa voidaan antaa insolvenssialan työkokemuksen tuoreudelle suhteessa hakijoiden muihin ansioihin.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että sellainen rekrytointikäytäntö, jossa tehtävät laitetaan hakuun laajalla toimenkuvalla ja hakijoilta toivotaan sen mukaista kokemusta mutta jossa tosiasialliset tehtävät ja niiden vaatima kokemus täsmentyvät vasta hakuprosessin aikana, on hakijoiden kannalta läpinäkymätön ja lopputulokseltaan vaikeasti ennakoitavissa. Tällainen käytäntö herättää hakijoissa herkästi epäilyjä syrjinnästä.

 

27.06.2014