Tasa-arvolain valvonta

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 (Finlex-tietokannassa).

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista.

Ohjeita ja neuvoja tasa-arvolaista

Henkilö, joka epäilee joutuneensa kielletyn syrjinnän kohteeksi, voi pyytää asiasta tasa-arvovaltuutetun ohjeita ja neuvoja. Jos tasa-arvovaltuutettu havaitsee, että tasa-arvolain velvoitteita ei noudateta tai että säännöksiä rikotaan, hänen on pyrittävä estämään se ohjeiden ja neuvojen avulla. Tasa-arvovaltuutettu voi viedä lainvastaisen toiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi.

Uhkasakko

Havaitessaan, että työnantaja tai oppilaitos laiminlyö ohjeista ja neuvoista huolimatta velvollisuutensa laissa säädetyn tasa-arvosuunnitelman laatimiseen, valtuutettu voi vaatia suunnitelmaa laadittavaksi asettamassaan kohtuullisessa määräajassa. Ellei tämä johda tulokseen, valtuutettu voi esittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, että se vaatisi työnantajaa tai oppilaitosta laatimaan tasa-arvosuunnitelman määräajassa. Lautakunta voi tehostaa määräystään uhkasakolla.

Tietojensaantioikeus

Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus saada viranomaisilta valvontaa varten välttämättömät tiedot maksutta ja riippumatta siitä, ovatko ne muun lain mukaan salassa pidettäviä. Valtuutetulla on lisäksi oikeus saada jokaiselta tasa-arvolain noudattamisen valvontaa varten välttämättömät tiedot asettamassaan kohtuullisessa määräajassa ja oikeus vaatia jokaiselta tämän hallussa oleva asiakirja esitettäväksi, jollei tällä ole lain mukaan oikeutta tai velvollisuutta kieltäytyä todistamasta tai esittämästä asiakirjaa.

Oikeus suorittaa tarkastus

Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus suorittaa tarkastus työpaikalla, oppilaitoksessa, etujärjestössä tai tavaran ja palvelun tarjoajan liiketiloissa, jos on syytä epäillä, että on menetelty tasa-arvolain vastaisesti tai että laissa säädettyjä tasa-arvovelvoitteita ei muutoin ole noudatettu.

Avustaminen oikeudenkäynnissä

Valtuutettu voi avustaa syrjinnän kohteeksi joutunutta oikeudenkäynnissä, joka koskee hyvityksen tai korvauksen saamista, jos asialla on huomattava merkitys tasa-arvolain soveltamisen kannalta.