Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvoo sekä yhdenvertaisuuslain että tasa-arvolain noudattamista. Tasa-arvovaltuutettu ja työmarkkinajärjestöt voivat viedä lautakunnan käsiteltäväksi tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää koskevia asioita. Tasa-arvovaltuutettu voi lisäksi viedä lautakunnan käsiteltäväksi tasa-arvosuunnitelmaa koskevia asioita. Tuomioistuin voi pyytää lautakunnalta lausunnon tasa-arvolain syrjintäkieltoja koskevien säännösten soveltamisesta lain tavoitteiden kannalta merkittävässä asiassa.

Kieltopäätös

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi kieltää tasa-arvolain vastaisen toiminnan jatkamisen tai uusimisen. Lautakunta voi myös tasa-arvovaltuutetun esityksestä velvoittaa koulutuksen järjestäjän tai työnantajan laatimaan määräajassa tasa-arvosuunnitelman. Tarvittaessa lautakunta voi määrätä tehosteeksi uhkasakon. Lautakunnan päätöksen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Lautakunnalla on oikeus saada valvottavilta tahoilta asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot sekä selvitys seikoista, jotka ovat tarpeen tasa-arvolain noudattamisen valvomiseksi.

Asian käsittely lautakunnassa on kirjallista. Käsittelystä ei peritä maksua. Myös toimituskirjat ovat asianosaisille maksuttomia. Asianosaiset vastaavat itse omista kuluistaan.