Hyppää sisältöön

Raskaussyrjintäepäily vanhemman konstaapelin määräaikaisen viran jatkamisessa (TAS 430/2012, annettu 29.1.2013)

Naispuolinen vanhempi konstaapeli pyysi tasa-arvovaltuutetulta kannanottoa siitä, onko häntä syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla, kun hänen määräaikaista virkasuhdettaan poliisiasemalla ei jatkettu, vaikka sijaisuus, jota hän oli hoitanut, olisi jatkunut. Konstaapeli epäili, että syynä hänen määräaikaisuutensa päättämiseen oli se, että hän jäi äitiysvapaalle.

Tasa-arvolaissa kiellettyä välitöntä syrjintää on eri asemaan asettaminen raskauden tai synnytyksen vuoksi. Tasa-arvolain työelämää koskevien säännösten mukaan on kiellettyä rajoittaa työtekijän palvelussuhteen kestoa raskauden tai perhevapaiden vuoksi. Kielto tarkoittaa, ettei määräaikaista palvelusuhdetta saa rajoittaa kestämään vain äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkuun. Palvelussuhdetta ei myöskään saa rajoittaa perhevapaan takia palvelussuhteen alusta alkamaan vasta perhevapaan päätyttyä, mikäli tehtävään valittu henkilö on palvelussuhteen alkuajan perhevapaalla. Kielto koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita, ja uusia sekä vanhoja työntekijöitä.

Raskaana tai perhevapaalla olevan määräaikaisen työntekijän kohdalla myös työsopimuksen uusimatta jättämistä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, mikäli työsuhde olisi jatkunut, jos henkilö ei olisi tullut raskaaksi tai jäänyt perhevapaalle. Kun arvioidaan, onko palvelussuhteen uusimatta jättäminen syrjintää, lähtökohtana on se, onko raskaana tai perhevapaalla olevaan henkilöön sovellettu samoja kriteereitä ja rekrytointikäytäntöjä kuin muihin henkilöihin. Syrjintäolettaman syntymiseksi työntekijän on osoitettava, että työsopimus olisi todennäköisesti uusittu, ellei hän olisi tullut raskaaksi ja jäänyt perhevapaalle. Työnantajan taas on syrjintäolettamasta vapautuakseen osoitettava, että sopimuksen uusimatta jättäminen on johtunut muusta, hyväksyttävästä syystä kuin työntekijän raskaudesta tai perhevapaasta.

Poliisilaitos on todennut selvityksessään, että virkavapaalla olevalle poliisille tulee poliisilaitoksen käsityksen mukaan aina nimittää sijainen, jolla on tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa kyseistä virkaa. Lisäksi todettiin, että tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa pyytänyt naiskonstaapeli oli osoittautunut hyväksi työntekijäksi.

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että vanhemman konstaapelin virkasuhteen päättymiseen on tosiasiassa vaikuttanut raskaus ja äitiyslomalle jääminen. Palvelussuhteen keston rajoittamista koskeva kielto merkitsee, että työnantaja on tarvittaessa velvollinen palkkaamaan sijaiseksi otetulle määräaikaiselle työntekijälle sijaisen. Olennaista on se, että työtä on edelleen ollut tarjolla poliisilaitoksella. Myös tulevissa rekrytoinneissa lausuntoa pyytäneen konstaapelin tulisi olla perhevapaasta huolimatta samassa asemassa kuin muut hakijat.

Asiassa syntyy syrjintäolettama, josta vapautuakseen poliisilaitoksen on osoitettava, että määräaikaisen virkasuhteen uusimatta jättäminen on johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin raskaudesta. Hyväksyttävänä syynä työsopimuksen uusimatta jättämiselle ei voida pitää sitä, että henkilö ei raskautensa tai perhevapaansa vuoksi voi käytännössä hoitaa itse tehtäviään, vaan hänelle tarvitaan sijainen. Tämä periaate on todettu oikeuskäytännössä sekä EU- että kansallisella tasolla.

27.02.2013