Koulut, oppilaitokset ja varhaiskasvatus

Nuori nainen nojaa porraskaiteeseen ja katsoo hymyilen kameraan.

Tasa-arvolaki kieltää oppilaitoksissa tapahtuvan syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tämän lisäksi opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Oppilaitosten tulee myös ennaltaehkäistä syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja opetuksessa

Viranomaisten sekä opetuksen tai koulutuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Opetusta tai oppimateriaalia ei esimerkiksi tule käyttää ennakkoluulojen tai kaavamaisten perhe- tai työelämää koskevien sukupuoliroolien ja -jakojen luomiseen tai ylläpitämiseen. 

Opetuksen ja koulutuksen kaikilla tasoilla on pyrittävä purkamaan ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat oppilaita ja opiskelijoita tekemään koulutus- ja ammatinvalintoja kaavamaisesti sukupuolen mukaan. On myös kiinnitettävä huomiota siihen, miten koulun ja oppilaitoksen käytännöt ja opettajien oma toiminta vaikuttavat oppilaiden ja opiskelijoiden käsityksiin tytöille ja pojille sekä naisille ja miehille sopivista ammateista ja koulutusaloista.

Perinteisiin rooleihin perustuva opiskelu- ja ammatinvalinta saattaa ylläpitää eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja rajoittaa yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia. Tämän vuoksi koulutusta koskevien valintojen tulee perustua yksilöllisiin, ei sukupuoleen liittyviin, seikkoihin.

Oppilaita ja opiskelijoita on kannustettava valitsemaan oppiaineita oman kiinnostuksensa, osaamisensa ja etunsa mukaan. Tytöillä ja naisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi koulutukseen sellaisella opintoalalla, jota perinteisesti on pidetty pojille ja miehille sopivampana ja vastaavasti pojille ja miehille on tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet heidän hakeutuessaan alalle, jota perinteisesti on pidetty tytöille ja naisille sopivampana. Tasa-arvotietoinen opinto- ja uraohjaus luo tähän mahdollisuuksia. 

Viranomaisten, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava myös siitä, että sen hallinnoimissa kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on vastuussa siitä, että kouluissa ja oppilaitoksissa edistetään sukupuolten tasa-arvoa oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa

Tasa-arvolain velvoite laatia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma koskee 1.6.2023 lähtien myös varhaiskasvatusta. 

Tasa-arvosuunnitelma on keino varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Erityisesti tulee tarkastella ja kehittää varhaiskasvatuksessa työskentelevien aikuisten toimintatapoja. Tavoitteena on, että sukupuolten tasa-arvoa edistävää työtä tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen arjessa. 

Velvoite toimipaikkakohtaisen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta koskee päiväkotitoimintaa. Perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen osalta kunta laatii yhteistyössä alueensa toimijoiden kanssa toimijoille tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain edellyttämät suunnitelmat. Tasa-arvosuunnitelma tulee päivittää vuoden tai vähintään kolmen vuoden välein. 

Opetushallitus on laatinut varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua koskevan oppaan (linkki opetushallituksen www-sivulle). Oppaan, jonka laatimiseen tasa-arvovaltuutettu osallistui, tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä työssään ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa.