Tasa-arvotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

.

Tasa-arvolaki kieltää oppilaitoksissa tapahtuvan syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämän lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Oppilaitosten tulee myös ennaltaehkäistä syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa

Viranomaisten, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen tulee edistää kaikessa toiminnassaan sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että sen hallinnoimissa kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on vastuussa siitä, että kouluissa ja oppilaitoksissa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja opetuksessa

Viranomaisten sekä opetuksen tai koulutuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Opetusta tai oppimateriaalia ei esimerkiksi tule käyttää ennakkoluulojen tai kaavamaisten perhe- tai työelämää koskevien sukupuoliroolien ja -jakojen luomiseen tai ylläpitämiseen. 

Opetuksen ja koulutuksen kaikilla tasoilla on pyrittävä purkamaan ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat oppilaita ja opiskelijoita tekemään koulutus- ja ammatinvalintoja kaavamaisesti sukupuolen mukaan. On myös kiinnitettävä huomiota siihen, miten koulun ja oppilaitoksen käytännöt ja opettajien oma toiminta vaikuttavat oppilaiden ja opiskelijoiden käsityksiin tytöille ja pojille sekä naisille ja miehille sopivista ammateista ja koulutusaloista.

Perinteisiin sukupuolirooleihin perustuva opiskelu- ja ammatinvalinta saattaa ylläpitää eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja rajoittaa yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia. Tämän vuoksi koulutusta koskevien valintojen tulee perustua yksilöllisiin, ei sukupuoleen liittyviin, seikkoihin.

Oppilaita ja opiskelijoita on kannustettava valitsemaan oppiaineita oman kiinnostuksensa, osaamisensa ja etunsa mukaan. Tytöillä ja naisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi koulutukseen sellaisella opintoalalla, jota perinteisesti on pidetty pojille ja miehille sopivampana ja vastaavasti pojille ja miehille on tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet heidän hakeutuessaan alalle, jota perinteisesti on pidetty tytöille ja naisille sopivampana. Tasa-arvotietoinen opinto- ja uraohjaus luo tähän mahdollisuuksia.