Oikeussuojakeinot

Tasa-arvovaltuutettuun voi ottaa yhteyttä, jos epäilee tulleensa syrjityksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun takia. Tasa-arvovaltuutettu voi antaa yleisiä neuvoja ja ohjeita tasa-arvolain sisällöstä, ryhtyä selvittämään epäiltyä syrjintää sekä antaa lausunnon syrjintäasiassa. Tasa-arvovaltuutettu voi myös edistää sovintoa osapuolten välillä. Tasa-arvovaltuutettu voi myös viedä tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää koskevia asioita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi.

Lisätietoa siitä, miten tasa-arvovaltuutettu käsittelee syrjintäasioita, löydät täältä: Epäiletkö syrjintää?

Näillä sivuilla kerrotaan niistä tasa-arvovaltuutetun lisäksi olemassa olevista keinoista, joita syrjintää epäilevällä voi olla käytettävissään.  

Yleinen laillisuusvalvonta 

Yleisten lainvalvontaviranomaisten eduskunnan oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan.

Muu kuin sukupuoleen perustuva syrjintä 

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat työelämässä työsuojeluviranomaiset ja muissa asioissa yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Lisää tietoa yhdenvertaisuuslaista ja sitä valvovista viranomaisista: Muu kuin sukupuoleen perustuva syrjintä