Toimenpiteet ja arvio toimenpiteiden toteutumisesta

Tehdyn tasa-arvoselvityksen perusteella päätetään yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken niistä seuraavan kauden aikana käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitelluista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeellisia sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Työpaikan tasa-arvotilannetta koskevan selvityksen läpikäyminen ja toimenpiteistä sopiminen ovat tasa-arvosuunnittelun tärkeimpiä vaiheita.

Myös sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäiseminen tulee ottaa huomioon toimenpiteitä suunniteltaessa.

Suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden tulee olla konkreettisia ja realistisia. Olisi myös tärkeää, että toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata. On tarpeen sopia toimenpiteiden toteuttamisen aikataulusta ja määritellä, mitkä tahot ovat vastuussa toimenpiteistä. Yleensä toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa ensi kädessä se esimies, jonka alueeseen kyseinen asia kuuluu. Suunnitelmaan sisällytettyjen toimenpiteiden toteuttaminen olisi hyvä kirjata osaksi esimiesten tulostavoitteita.

Suunnitelma voi sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäyksen tavoitteita. Koska tasa-arvosuunnittelu on jatkuva prosessi, on hyvä keskittyä muutamaan kehittämiskohteeseen kerrallaan. Isojen haasteiden osalta on hyödyllistä päättää pienemmistä välitavoitteista, joiden toteuttamiseksi laaditaan aikataulu.

Arvio edellisen suunnitelman toimenpiteistä ja tuloksista

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää arvio edelliseen suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Arviota käytetään tasa-arvosuunnitelman toteutumisen seurannassa ja uuden suunnitelman pohjana.

Tasa-arvosuunnitelmassa päätetään siitä, mikä taho on vastuussa seurannasta ja millä kriteereillä ja mittareilla tasa-arvotilanteen kehitystä ja suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumista arvioidaan.

Toimenpiteitä arvioitaessa voidaan tarkastella, ovatko toimenpiteet olleet riittävän tehokkaita ja mistä johtuu, jos tuloksia ei ole saavutettu. Tältä pohjalta päätetään uusista tavoitteista ja toimenpiteistä. Koko tasa-arvosuunnitelmaa ei sellaisenaan tarvitse tehdä vuosittain uudelleen. Tasa-arvosuunnittelu on jatkuva prosessi ja suunnitelmaa päivitetään vähintään joka toinen vuosi saatujen tulosten ja arvioiden perusteella.