Hyppää sisältöön

Suunniteltu tehtävänkuvan muutos evättiin raskauden takia (TAS 148/2013, annettu 29.1.2014)

X:n kaupungin palveluksessa oleva nainen pyysi tasa-arvovaltuuteltulta lausuntoa raskaussyrjintäepäilystä. Nainen ei saanut hänelle luvattua uutta työtehtävää, johon hän oli valmistautunut, eikä siihen liittyvää palkankorotusta. Asia selvisi hänelle pian sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut työnantajalle olevansa raskaana.

Tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. Lainkohdassa mainittuna muuna sukupuoleen liittyvänä syynä voidaan pitää esimerkiksi perhevapaita.

Kyseisissä tapauksissa syrjinnän toteaminen ei edellytä konkreettista verrokkihenkilöä, vaan useimmiten riittää hypoteettinen vertailu siihen, mitä olisi tapahtunut, ellei henkilö olisi ollut raskaana. Tämä on todettu myös EY:n tuomioistuimen Dekker-ratkaisussa (C177/88). Raskaus ei oikeuta huonompaan asemaan asettamista, mutta se ei myöskään tuota oikeutta parempaan kohteluun.

Jos joku epäilee joutuneensa tasa-arvolaissa tarkoitetun syrjinnän kohteeksi ja esittää asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on syrjintä sukupuolen perusteella, tasa-arvolain todistustaakkasäännöksen mukaan työnantajan on osoitettava, että menettely on johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta. Vuoden 1992 hallituksen esityksessä (HE 63/1992) todetaan, että raskauteen, synnytykseen tai muissa lainkohdassa tarkoitetuissa tilanteissa todistamisvelvollisuus siirtyy työnantajalle heti, kun syrjintää epäilevä on osoittanut, että hän on joko raskaana tai että hänellä on lainkohdassa tarkoitettuja perheenhuoltovelvoitteita. Lisäksi on osoitettava työnantajan tienneen työntekijän raskaudesta tai perheenhuoltovelvoitteista.

Tasa-arvolain tulkinnan perusteella tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä ottaneen naisen asiassa syntyy syrjintäolettama suoraan sillä perusteella, että lausunnonpyytäjä on tullut raskaaksi ja työnantaja on tiennyt raskaudesta. Syrjintäolettaman kumotakseen työnantajan on osoitettava, että sen menettelyyn on ollut muu hyväksyttävä syy kuin lausunnonpyytäjän raskaus.

 

 

 

27.03.2014