Hyppää sisältöön

Rekrytoinnin kohdistaminen erityisesti naisiin (TAS 474/2018, annettu 3.12.2018)

Useat henkilöt ovat pyytäneet tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko Valmet Automotive Oy:n erityisesti naisiin kohdistettu rekrytointitoiminta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaista. Tasa-arvovaltuutetulle toimitettujen tietojen mukaan Valmet Automotive Oy on kertonut muutamissa lehtihaastatteluissa kohdentavansa rekrytointiaan naisiin uudella kampanjalla.

Tasa-arvolain säännökset

Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan tulee esimerkiksi toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Lisäksi työnantajan tulee edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei kuitenkaan pidetä sellaisia väliaikaisia suunnitelmaan perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi, joilla pyritään tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen.  Tällainen menettely on toisinaan tietyssä laajuudessa tarpeellista, jotta tosiasiallinen tasa-arvo voidaan saavuttaa. Positiivisella erityiskohtelulla työhönotossa pyritään naisten ja miesten tasapuoliseen sijoittumiseen erilaisiin tehtäviin sekä yhtäläisten mahdollisuuksien luomiseen uralla etenemiseen.

Asian arviointi

Tasa-arvovaltuutettu pyysi Valmet Automotive Oy:ltä selvityksen naisiin kohdistetuista rekrytointitoimenpiteistä. Selvityksessään Valmet Automotive kertoi muun muassa, että yritys pyrkii erilaisin toimenpitein, esimerkiksi osallistumalla Osaava Nainen -messuille, herättämään naisten mielenkiinnon auton valmistusta kohtaan. Yritys toivoi näiden toimenpiteiden lisäävän naishakijoiden osuutta erilaisiin autotehtaan tehtäviin. Valmet ei aio ilmoittaa työpaikkoja ainoastaan naisten haettaviksi, vaan rekrytointitoimia pyritään ainoastaan kohdistamaan erityisesti naisiin. Yritys kertoi, että miehet otetaan avoimia työpaikkoja täytettäessä huomioon samoin kuin naisetkin, eikä työnhakijan sukupuolella ole merkitystä työntekijöitä valittaessa.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että työnantaja voi ilman erityistä suunnitelmaa myös kannustaa työpaikkailmoituksessa erityisesti työpaikalla aliedustettua sukupuolta olevia työnhakijoita hakemaan tehtävää. Työpaikkailmoituksessa voidaan myös toivoa hakemuksia kaikkien sukupuolten edustajilta, kun halutaan kannustaa eri sukupuolta olevia ihmisiä hakemaan tehtävää.

Suomessa työelämä on vahvasti segregoitunut eli työmarkkinat jakautuvat mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Autonvalmistusala on perinteisesti miesvaltainen ala, mikä näkyy sekä Valmetin henkilöstön että sinne töihin hakeutuvien sukupuolijakaumassa. Valmetin selvityksen mukaan yrityksen työntekijöistä 70 % on miehiä. Miesten osuus työnhakijoista on tyypillisesti myös noin 80 % hakijoista. Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että tasa-arvolain tarkoittaman työnantajan edistämisvelvoitteen mukaista on pyrkiä purkamaan työelämän segregoitumista sekä edistämään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että markkinoimalla autotehtaan työpaikkoja erityisesti naisille, Valmet pyrkii tasa-arvolain tarkoituksen mukaisesti edistämään sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Koska Valmet Automotiven autotehtaalla työskentelevistä vähemmistö on naisia, voi työnantaja tasa-arvolakia rikkomatta toivoa lisää naishakijoita.

20.12.2018