Tehdään yhteistyössä – työnantaja vastaa

Työnantaja on vastuussa tasa-arvosuunnitelmasta

Palkkakartoitus, kuten koko tasa-arvosuunnitelma, on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Työnantaja on kuitenkin viime kädessä vastuussa tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemisestä.

Työnantaja on vastuussa myös sellaisesta palkkasyrjinnästä, joka ei ole tullut esiin palkkakartoituksessa, mutta joka esimerkiksi myöhemmin palkkasyrjintäepäilyä käsiteltäessä todetaan.

Työntekijäedustajien osallistuminen ja palkkatiedot

Työntekijöiden valitsemille edustajille tulee turvata tosiasialliset mahdollisuudet osallistua palkkakartoituksen valmisteluun ja vaikuttaa sen sisältöön prosessin kaikissa vaiheissa:

  • käsiteltäessä sitä, miten muodostetaan vertailtavat työntekijäryhmät ja millaisia palkkavertailuja tehdään
  • päätettäessä, kirjataanko palkat kartoitukseen kokonaispalkkoina vai jo alkuvaiheessa palkanosittain
  • selvitettäessä ja arvioitaessa palkkaerojen syitä ja perusteita
  • käsiteltäessä mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ja
  • tehtäessä arviota toimenpiteiden toteuttamisesta.

Tasa-arvolain perustelujen mukaan tasa-arvosuunnitteluun osallistuvilla työntekijöiden edustajilla tulee olla asian käsittelemiseksi riittävät tiedot. Niinpä palkkakartoituksen tekemistä varten heidän tulee saada vähintään käytetyn luokittelun mukaiset tiedot naisten ja miesten keskipalkoista samoin kuin tarvittaessa tarkemmat tiedot palkoista palkanosittain.

Tasa-arvolaissa ei säädetä palkkakartoitukseen osallistuvien työntekijöiden edustajien oikeudesta saada palkkatietoja yksittäisistä työntekijöistä. Julkisella sektorilla palkat ovat nimikirjalain (1010/1989) 7 §:n mukaan julkisia. Tästä syystä palkkakartoituksen tekovaiheessa ja palkkaerojen syitä arvioitaessa voidaan käyttää myös yksittäisiä työntekijöitä koskevia palkkatietoja, vaikka ne eivät saa käydä ilmi tasa-arvosuunnitelmasta. Yksityissektorilla työehtosopimuksissa saattaa olla määräyksiä luottamusmiesten oikeudesta palkkatietoihin.

Palkkakartoitus koskee koko henkilöstöä. Tämän vuoksi tasa-arvovaltuutettu on todennut, että kaikkien palkkakartoitukseen osallistuvien henkilöstön edustajien tulee saada palkkakartoituksen tekemisen edellyttämät tiedot kaikista henkilöstö- ja työntekijäryhmistä (tasa-arvovaltuutetun lausunto TAS/386/07).