Tasa-arvolaki ja sukupuolen moninaisuus

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eivätkä kaikki ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. Kysymys on aste-eroista sukupuolen kokemisessa.

Sukupuolen kokemus voi olla mies tai nainen tai jotakin siltä väliltä. Osa ei tunnista itseään ollenkaan perinteisessä mies-nainen -jaottelussa. Tästä syystä sanalliset ilmaisut ja luokittelut eivät sovi helposti yhteen käytännön elämän kanssa. Yksilötasolla luokittelu perustuu viime kädessä kunkin ihmisen omaan käsitykseen sukupuolestaan.

Julkaisu: Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus (PDF) (STM, 2015)