Palkkaerojen syiden arviointi ja toimenpiteistä päättäminen

Palkkaeroille on oltava hyväksyttävät syyt

Tasa-arvolaki edellyttää, että ”jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia”.

Tasa-arvolaki edellyttää myös, että ”jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin”.

Palkkakartoitus ei siis tarkoita pelkästään palkkojen kuvaamista. Oleellinen osa palkkakartoitusta on palkkojen vertailu ja palkkaerojen syiden selvittäminen ja niiden arviointi. Palkkaeroille tulee olla tasa-arvolain kannalta hyväksyttävä syy. Jos näin ei ole, palkkaerot ovat tasa-arvolain vastaisia. Jos taas palkkaeroille on hyväksyttävä syy, palkkaero on oikeutettu siltä osin kuin se johtuu tuosta syystä. Tasa-arvoinen palkkaus edellyttää, että kaikki palkanosat ovat itsessään syrjimättömiä.

Palkkaeroja voivat hyväksyttävällä tavalla selittää tehtävien vaativuuserojen lisäksi esimerkiksi henkilökohtaiseen suoritukseen, pidempään työkokemukseen, epämukaviin työaikoihin, työntekijän monikäyttöisyyteen ja työolosuhteisiin liittyvät syyt. Lisäksi palkkaerot voivat erityisestä syystä ajallisesti rajoitetun ajan johtua organisaatioiden yhdistämisestä, uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, tehtävien muuttumisesta ja palkkaan vaikuttavista markkinatekijöistä.

Toimenpiteet palkkatasa-arvon saavuttamiseksi

Tasa-arvosuunnitelmaan sisällytettävät palkkausta koskevat toimenpiteet riippuvat siitä, mistä ei-hyväksyttävät palkkaerot johtuvat. Toimenpiteiden tulisi olla mahdollisimman konkreettisia. Suunnitelmiin on hyvä kirjata myös aikataulu, jonka kuluessa palkkausta koskevat toimenpiteet tullaan toteuttamaan.

Palkkakartoituksessa esiin tulleet seikat voivat antaa aihetta muihinkin kuin välittömästi palkkausta koskeviin toimenpiteisiin. Jos esimerkiksi naiset ovat aliedustettuna paremmin palkatuissa tehtäväryhmissä, toimenpiteet voisivat liittyä naisten uralla etenemisen edistämiseen. Samalla kuitenkin on huolehdittava siitä, ettei palkkaus nykyisellään ole syrjivää.

Palkkaus mainitaan tasa-arvolaissa erikseen aiheena, jota koskevia toimenpiteitä tasa-arvosuunnitelmissa tulee olla. Jos tasa-arvosuunnitelmaan ei kirjata mitään konkreettisia palkkausta koskevia toimenpiteitä, tasa-arvovaltuutettu suosittelee, että suunnitelmassa perustellaan, miksi niitä ei siinä ole.