Sukupuolen moninaisuus

Kuvassa on hymyilevä nuori lyhyttukkainen henkilö.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eivätkä kaikki ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset, kuten transsukupuoliset, muunsukupuoliset (transgenderit) ja transvestiitit sekä intersukupuoliset henkilöt.

Sukupuolivähemmistöt sekoitetaan edelleen usein virheellisesti seksuaalivähemmistöihin. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työelämää koskevan syrjinnän osalta työsuojeluviranomaiset (aluehallintovirastot, AVI).

Sukupuolivähemmistöt ovat olleet esillä tasa-arvovaltuutetun työssä enenevässä määrin jo vuodesta 2004 lähtien. Tasa-arvovaltuutettu on pyrkinyt aktiivisesti parantamaan sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja vaatinut laintasoisia säännöksiä sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoisen aseman edistämiseksi.

Uudistetussa 1.1.2015 voimaan tulleessa tasa-arvolaissa on kielletty syrjintä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laissa on myös velvoitettu viranomaiset, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat ennaltaehkäisemään syrjintää.

Uudet säännökset sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä tulivat tasa-arvolakiin erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintäsuojan täsmentämiseksi ja laajentamiseksi. Säännökset koskevat kuitenkin kaikkia eivätkä vain sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Taustalla on ajatus sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, että jokaisella on oma kokemuksensa sukupuolesta ja tapansa ilmaista sukupuolta.

Syrjintä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet tasa-arvolain muutokset ottavat huomioon sukupuolen moninaisuuden. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.  Lisäksi tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia ennaltaehkäisemään syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvolaissa sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä annettuja säännöksiä sovelletaan myös syrjintään, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset, kuten transsukupuoliset, muunsukupuoliset (transgenderit) ja transvestiitit, sekä intersukupuoliset henkilöt.

Transsukupuoliset eivät koe kuuluvansa siihen sukupuoleen, johon heidät on syntymän hetkellä määritelty. Tätä sukupuoliristiriitaa voidaan tarvittaessa korjata esimerkiksi hormonihoidolla ja kirurgialla. Aina lääketieteellisiä sukupuolenkorjaushoitoja ei voida kuitenkaan antaa tai niihin ei haluta ryhtyä.

Sukupuolenkorjausprosessi on elämänvaihe, jonka aikana transsukupuolinen henkilö saa halutessaan lääketieteellistä sukupuolenkorjaushoitoa, hänen juridinen sukupuolensa ja nimensä muuttuvat ja hän elää sosiaalisesti oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti.

Transvestiitit ovat ihmisiä, jotka haluavat ilmentää myös persoonassaan olevaa toista sukupuolta. Enemmistö on miehiä, jotka haluavat toisinaan tuoda esiin naiseuttaan pukeutumalla naisiksi ja toimimalla naisen roolissa.

Muunsukupuoliset (transgenderit) ovat ihmisiä, jotka elävät mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.  Muunsukupuolinen (transgender) voi kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai omanlaisensa yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyjä ominaisuuksia, tyyliä ja persoonallisuuden piirteitä. Osa transgendereistä tarvitsee samantyyppisiä hoitoja kuin transsukupuoliset saadakseen kehonsa vastaamaan sukupuoli-identiteettiään.

Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Liian nuorena, intersukupuolisen lapsen mielipidettä huomioon ottamatta tehty sukupuolen määrittäminen ja korjausleikkaukset voivat loukata lapsen oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen. 

Epäiletkö syrjintää?

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Työelämän syrjintätilanteissa:

  • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
  • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
  • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.

Sukupuolivähemmistöjen syrjintää koskevat lausunnot