Hyväksyttävät syyt palkkaeroille

Vaikka työnantaja kohtelisi työntekijäänsä palkkauksessa sukupuolen perusteella epäedullisemmin kuin toista samassa tai samanarvoisessa työssä olevaa työntekijäänsä, menettely ei välttämättä merkitse syrjintää. Työnantajan ei katsota rikkoneen syrjintäkieltoa, jos tämä voi osoittaa palkkaeroille hyväksyttävän syyn.

Arvioinnissa oleellista on, onko syy asiallisen sisältönsä puolesta hyväksyttävä. Pelkästään se seikka, että työnantajan menettely perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen tai hallinnolliseen määräykseen, ei tee siitä hyväksyttävää.

Ollakseen hyväksyttävä, menettelyllä tulee olla hyväksyttävä tavoite ja keinojen tulee olla tavoitteen kannalta aiheellisia ja tarpeellisia. Hyväksyttävänä pidettävä peruste saattaa selittää palkkaerot kokonaan tai osittain.

Seuraavassa kuvataan eräitä syitä, joilla palkkaeroja usein perustellaan.