Raskaus, perhevapaat ja palkkaus

Palkkasyrjintäkielto kattaa myös eri asemaan asettamisen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä taikka vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. 

Silloin kun palkkaero johtuu näistä syistä, palkkavertailuja voidaan tehdä myös samaa sukupuolta olevien työntekijöiden välillä. Aina verrokkihenkilön ei tarvitse olla konkreettinen henkilö. Joissain tapauksissa eri asemaan asettamista voidaan arvioida sillä perusteella, miten työnantajan olisi tullut lain tai sopimuksen mukaan toimia.

Työntekijällä, joka on raskauden takia väliaikaisesti siirretty toiseen tehtävään, on oikeus kuukausittaiseen peruspalkkaansa sekä ammatilliseen asemaansa liittyviin palkanosiin ja -lisiin. Tällaisia ovat ainakin sellaiset lisät, jotka liittyvät hänen esimiesasemaansa, palvelusaikansa pituuteen ja ammatilliseen pätevyyteensä. Sen sijaan hän ei voi vaatia sellaisia korvauksia ja lisiä, joiden tarkoituksena on korvata haittoja, jotka aiheutuvat erityistehtävien suorittamisesta erityisissä olosuhteissa, jos hän ei tosiasiallisesti suorita kyseisiä tehtäviä raskausaikanaan. (EUT, asia Parviainen C-471/08).

Työnantajalla ei ole lainsäädännön perusteella velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Useilla aloilla äitiysvapaan ajalta maksetaan palkkaa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella. Tällöin palkassa on otettava huomioon kaikki ennen äitiyslomaa tai äitiysloman aikana tapahtuneet palkankorotukset. Sama koskee työ- tai virkaehtosopimuksessa palkalliseksi sovittua isyysvapaata.

Työntekijää, joka siirtyy palkattomalta perhevapaalta äitiysvapaalle, ei voida asettaa äitiysvapaan palkan maksamisen suhteen huonompaan asemaan kuin työntekijöitä, jotka jäävät äitiysvapaalle suoraan työstä. Jos alalla maksetaan palkkaa äitiysvapaan ajalta, myös palkattomalta perhevapaalta äitiysvapaalle jäävällä on siihen oikeus.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että äitiysvapaa ei saa vaikuttaa pienentävästi sellaisiin palkanlisiin, joilla palkitaan kuluneen vuoden työstä. Tällaisia ovat usein tulospalkkiot. Vanhempainvapaalla olevalla työntekijällä puolestaan on oikeus vähintään työssäoloaikaansa vastaavaan suhteelliseen osuuteen tällaisesta palkanlisästä. (EUT, asia Lewen C-333/97).

Lue lisää: Syrjintä raskauden ja perhevapaiden vuoksi