Hyppää sisältöön

Kaupunginsihteerin virantäyttö kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä (TAS 188/2015, annettu 17.9.2015)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, syrjittiinkö pitkään kuntasektorin esimiestehtävissä toiminutta naista, kun kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä kaupunginsihteerin virkaan valittiin vastavalmistunut mies. Ero hakijoiden työkokemuksessa oli huomattava, yli 20 vuotta.

Viran kelpoisuusvaatimuksiksi ilmoitettiin hakuilmoituksessa virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran menestyksekäs hoito edellytti hakuilmoituksen mukaan hyvää perehtyneisyyttä henkilöstöasioiden hoitoon, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, johtamistaitoa ja kehittämisotetta. Kaupungin antaman selvityksen mukaan painotti valinnassa erityisesti kaupungin keskushallinnossa tarvittavaa osaamista. Hakijan koulutuksen ja työkokemuksen edellytettiin olevan samalta alalta kuin kaupunginsihteerin tehtävät. Lisäksi valintakriteerinä oli menestyminen haastattelussa.

Ansiovertailua hakijoiden välillä ei tehty. Haastattelijoille ja päättäjille toimitettiin kaikkien hakijoiden hakemukset ja ansioluettelot. Kaupunginhallitus ei esittänyt valtuustolle valittavan henkilön nimeä. Esityksen virkaan valittavasta ja varalle valittavasta teki kaupunginvaltuuston kokouksessa yksi valtuustoryhmistä. Ryhmän puheenvuoron jälkeen kaikki muut valtuustoryhmät ilmoittivat kannattavansa esitystä. Päätös oli yksimielinen, joten virkavaalia ei suoritettu.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että tasa-arvolaki edellyttää ansiovertailun tekemistä aina, kun hakijoina on sekä miehiä että naisia. Ansiovertailua ei tulisi nähdä valintaa rajoittavana muodollisena yhteenvetona, vaan objektiivisena arviona siitä, kuka on virkaan ansioitunein. Ansioituneempi hakija voidaan valinnassa ohittaa, jos vähemmän ansioituneen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat hänen valintaansa, mutta se ei vähennä ansiovertailun tekemisen merkitystä. Hyvin tehdyn ansiovertailun perusteella hakijoilla on mahdollisuus arvioida valintaprosessin asianmukaisuutta ja laillisuutta.

Jotta työnantaja voi vedota vähemmän ansioituneen valinnassa tämän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, on työnantajan punnittava huolellisesti ja objektiivisesti hakijoiden kykyjä ja ominaisuuksia keskenään. Kaupunki ei tässä tapauksessa esittänyt tasa-arvovaltuutetulle tarkemmin, miten se teki tämän vertailun. Esimerkiksi haastatteluista ei tehty kirjallisia muistioita.

Tasa-arvovaltuutettu painottaa, että tasa-arvolain syrjintäkielto on kunnallisen itsehallinnon rajoitus, joka voi asettaa kunnan toiminnalle tiukempia vaatimuksia kuin yleiset virkamiesoikeuden tai hallinto-oikeuden periaatteet. Tasa-arvolain mukaisessa ansiovertailussa esimerkiksi poliittinen toiminta voidaan ottaa huomioon vain siinä määrin kuin se lisää hakijan edellytyksiä toimia virassa.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella näyttäisi siltä, että lausuntoa pyytäneellä naisella on ollut viran hoidon kannalta merkityksellistä työ- ja johtamiskokemusta selvästi enemmän kuin tehtävään valitulla miehellä. Tehtävään valitulla henkilöllä, jolla oli valintahetkellä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen vielä kesken, ei ajallisestikaan ollut voinut kertyä vastaavaa kokemusta esimerkiksi esimiestehtävistä. Kokonaisuutena arvioiden lausunnonpyytäjä vaikuttaisi olleen virkaan valittua ansioituneempi. Näyttövelvollisuus siitä, että valittu olisi kuitenkin soveltuvampi kaupunginsihteerin tehtävään, on tällöin kaupungilla.

 

23.10.2015