Selvitys syrjintää epäilevälle

Työnantajan velvollisuus antaa selvitys

Jos henkilö epäilee tulleensa syrjityksi työelämässä, työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista. Näin työntekijä voi arvioida, onko asian käsittelyä aiheellista jatkaa mahdollisesti viedä se tuomioistuimen käsittelyyn. Selvityksen saaminen karsii tarpeettomia oikeudenkäyntejä.

Kun kyseessä on työhönottotilanne, selvityksestä tulee ilmetä valintaperusteet, valituksi tulleen koulutus, työ- ja muu kokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet seikat. Kun on aihetta epäillä palkkasyrjintää, työntekijälle on annettava tiedot hänen palkkauksensa perusteista ja muut välttämättömät tiedot.

Oppilaitoksen velvollisuus antaa selvitys

Jos opiskelija epäilee tulleensa syrjityksi tasa-arvolaissa tarkoitetulla tavalla oppilaitoksessa, oppilaitoksen tai muun koulutusta ja opetusta järjestävän yhteisön on opiskelijan pyynnöstä annettava viivytyksettä kirjallinen selvitys menettelystään. Selvitykseen ei saa merkitä tietoa kenenkään terveydentilasta tai muista henkilökohtaisista oloista ilman tämän suostumusta.