Tasa-arvosuunnittelun laiminlyönnin seuraamukset

Jos työnantaja laiminlyö tasa-arvosuunnitelman tekemisen, tasa-arvovaltuutetun on ohjein ja neuvoin pyrittävä siihen, että työnantaja huolehtii tasa-arvosuunnitelman tekemisestä. Jos työnantaja ohjeista ja neuvoista huolimatta laiminlyö tasa-arvosuunnitteluvelvoitteensa, tasa-arvovaltuutettu voi asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa velvollisuus on täytettävä.

Mikäli suunnitelmaa ei tässä ajassa tehdä, tasa-arvovaltuutettu voi viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Lautakunta voi velvoittaa työnantajan määräajassa tekemään tasa-arvosuunnitelman ja tehostaa vaatimustaan uhkasakolla. Jos työnantaja edelleen laiminlyö tasa-arvosuunnitelman tekemisen, uhkasakon määrää maksettavaksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.