Kiintiöt ja tasapuolisuussääntö 

Tasa-arvolain yhtenä perustavoitteena on, että naiset ja miehet voivat tasaveroisesti osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kiintiöt 

Valtion ja kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kiintiösäännöstä sovelletaan

  • mm. valtion komiteoihin, neuvottelukuntiin ja työryhmiin 
  • kunnallisiin sekä kuntien välisiin yhteistoiminnan toimielimiin kunnanvaltuustoja ja -hallituksia lukuun ottamatta
  • hyvinvointialueiden ja muiden vastaavien julkishallinnon toimielimiin.

Tasapuolisuusvelvoite 

Tasapuolisuusvelvoitetta sovelletaan 

  • virastojen ja laitosten johto- ja hallintoelimiin 
  • kunta- tai valtioenemmistöisen yhtiön johto- ja hallintoelimiin 
  • välillisen julkisen hallinnon toimielimiin, jos ne käyttävät julkista valtaa. Näitä ovat esimerkiksi eläkelaitokset, kauppakamarit, yksityiset oppilaitokset ja ylioppilaskunnat.

Kokoonpanomenettely

Toimielimeen jäsentä ehdottavan tahon on ehdotettava kutakin paikkaa kohti yhtä naista ja yhtä miestä. Toimielimen asettamista valmistelevan tahon täytyy huolehtia kiintiösäännöksen noudattamisesta. Ehdokkaiden nimeämisen jälkeen valmistelevan tahon on pyrittävä tekemään kokoonpanoesitys, joka vastaa kiintiöperiaatetta. 

Sukupuolten vähimmäisedustuksesta voidaan poiketa ainoastaan erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on perusteltava valintapäätöksessä.

Tasa-arvon edistäminen

Tasa-arvolaissa määritellään viranomaiselle velvollisuus edistää kaikessa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa. Tämän vuoksi myös muissa kuin päätöksentekoelimissä on perusteltua ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolten edustuksesta. 

On suositeltavaa, että esimerkiksi nuorisovaltuustojen sekä hyvinvointialueiden vammais-  ja vanhusneuvostojen edustajien valinnoissa pyritään mahdollisimman kattavaan sukupuolten edustukseen. 

Kiintiöitä ja tasapuolisuusääntöä koskevat lausunnot

Lisää lausuntoja