Kartoitetaan oppilaitoksen tasa-arvotilanne

Tasa-arvosuunnitelman tulee perustua selvitykseen oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta. On selvitettävä, miten oppilaat ja opiskelijat kokevat tasa-arvon toteutuneen omassa oppilaitoksessaan. Kartoitus oppilaitoksen todellisen ja ajantasaisen tasa-arvotilanteen kartoittamiseksi voidaan tehdä oppilaiden tai opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön keskuudessa esimerkiksi kirjallisen kyselyn avulla.

Kysely voidaan toteuttaa erillisenä tai osana muuta oppilaitoksessa toteutettavaa kyselyä. Kartoituksessa voidaan kysyä esimerkiksi koulun vuorovaikutus- ja toimintakulttuurista, koulun ilmapiiristä, opetuksesta, opinto-ohjauksesta ja oppimateriaaleista. Siinä voidaan kysyä seksuaalisesta ja sukupuolen perusteella tapahtuvasta häirinnästä sekä toiveista ja kehittämisideoista tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvokysymyksiä on hyvä myös käsitellä oppitunnilla tai teemapäivän puitteissa. Tasa-arvovaltuutettu on tuottanut erityisesti yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten opetukseen soveltuvaa aineistoa seksuaalisesta häirinnästä, joka on vapaasti hyödynnettävissä ja löytyy sivustolta Ei meidän koulussa.

Etenkin nuorempien oppilaiden kanssa on luontevinta koota heidän näkemyksiään esimerkiksi luokkatilanteessa tai tasa-arvoa käsittelevän teemapäivän yhteydessä. Hyvä ajankohta teemapäivälle on tasa-arvon ja Minna Canthin päivä 19.3.

Koulussa voidaan myös järjestää tasa-arvoa käsittelevä yleinen keskustelutilaisuus. Tämä antaa mahdollisuuden keskustella tasa-arvoon liittyvistä mahdollisista ongelmista, niiden ratkaisuista ja kehittämisideoista.  

Kartoituksessa voidaan hyödyntää tilastotietoa, mikäli tieto on eritelty sukupuolen mukaan. Pelkän tilastotiedon käyttäminen oppilaitoksen tasa-arvotilanteen selvittämiseksi ei kuitenkaan riitä. Kartoituksessa esiin nousseiden asioiden avulla sovitaan konkreettiset kehittämiskohteet.

Lisätietoa ja ohjeistusta tueksi:

Julkaisu: Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus (PDF) (STM, 2015)