Tasa-arvo urheilussa ja liikunnassa

Nuori tyttö yksin seisoo tyhjässä urheilusalissa koripallo kainalossaan.

Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen urheilussa ja liikunnassa luo edelleen haasteita. Tasa-arvo tulisi nähdä ennen kaikkea yhtäläisten mahdollisuuksien ja resurssien tarjoamisena sekä tasa-arvoisena kohteluna, asenteina ja käytännön tekoina.

Tasa-arvon kannalta on olennaista, että yhteiskunnassa tuetaan tasapuolisesti niin tyttöjen, poikien, naisten ja miesten kuin transihmistenkin urheilu- ja liikuntaharrastuksia. Kaikilla tulee olla tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja liikuntaa, saada asiantuntevaa valmennusta, osallistua kilpailuihin sekä saada yhtäläinen tunnustus kilpailusuorituksistaan.

Vaatimus tosiasiallisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumisesta tulee ottaa huomioon kaikessa urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Myös urheilukilpailujen palkitsemiskäytännössä tulee noudattaa tasa-arvon periaatetta, eikä suorituksen arvostuksen ja siitä saatavan tunnustuksen tule olla riippuvainen henkilön sukupuolesta.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeys urheilussa ja liikunnassa näkyy myös liikuntalaissa, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan lain lähtökohtina. Liikuntalain mukaan lajiliittojen sekä liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon muun muassa se, miten liitto tai järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikilta valtionavustusta hakevilta lajiliitoilta ja liikuntajärjestöiltä edellytetään siksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Lajiliitot pystyvät omalla esimerkillään vaikuttamaan valtakunnallisella tasolla urheilua ja liikuntaa koskeviin asenteisiin ja käytäntöihin.

Tasa-arvovaltuutettua on säännöllisesti pyydetty selvittämään ovatko erinäiset urheiluun ja liikuntaan liittyvät toimet ja käytännöt tasa-arvolain mukaisia. Lausunnoissaan tasa-arvovaltuutettu on kiinnittänyt huomiota muun muassa naispuolisten urheilijoiden näkyvyyteen tiedotusvälineissä, urheilukilpailujen palkitsemiskäytäntöön sekä liikunta- ja urheiluhallivuorojen jakoperiaatteisiin.

Tasa-arvovaltuutetun käsittelemät urheilua ja liikuntaa koskevat tapaukset ovat osoittaneet, että sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi on tehtävä järjestelmällistä tasa-arvoa edistävää työtä kaikilla toiminnan tasoilla. Tämä vaatii usein toimintatapojen ja asenteiden muutosta sekä rohkeutta puuttua esiin nousseisiin epäkohtiin.

Urheilua ja liikuntaa koskevat lausunnot