Kiintiösäännöksen soveltaminen

Soveltamisala valtionhallinnossa 

Kiintiöperiaate koskee komiteoita, neuvottelukuntia ja muita vastaavia toimielimiä. Kiintiösääntöä sovelletaan komitealuontoiseen toimielimeen myös silloin, kun sen tehtäviin liittyy ratkaisuvaltaa.

Kiintiösäännös koskee niin ikään ministeriöiden nimittämiä toimielimiä kuten työryhmiä. Viranomaisen nimittämät valtuuskunnat, jotka edustavat viranomaisia tai hallinnonalaa kansainvälisessä yhteistyössä, kuuluvat myös kiintiösäännössä tarkoitettuihin toimielimiin. 

Säännöksen mukaan toimielimissä on oltava vähintään 40 % sekä naisia että miehiä. Sääntö ei koske komitealuontoista yhden henkilön selvitystyötä. Jos tällaisen selvityksen tueksi asetetaan johto- tai asiantuntijaryhmä, siihen sovelletaan tasa-arvolain 40 %:n säännöstä. 

Kiintiösääntöä ei sovelleta, kun komitea, neuvottelukunta, lautakunta tai vastaava toimielin asettaa jaoston tai esimerkiksi työryhmän omasta keskuudestaan tai ulkopuolisista asiantuntijoista. 

Soveltamisala kunnallishallinnossa 

Kunnallisia toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi voi olla muitakin toimielimiä, joiden avulla kunnan hallinto voidaan järjestää. Tasa-arvolain kiintiösäännöksessä ei ole tarkemmin määritelty, mitä kunnallisella toimielimellä tarkoitetaan. KHO on ratkaisussaan 2002:38 todennut, että kiintiösäännöksen tarkoittamia kunnallisia toimielimiä voivat joissakin tapauksissa olla muutkin kuin ratkaisuhetkellä voimassa olleen kuntalain (365/1995) 17 §:ssä luetellut toimielimet kuten esimerkiksi työryhmät. Kiintiösäännöstä ei sovelleta kunnanvaltuustoon, joka valitaan vaaleilla. Säännös ei koske myöskään puheenjohtajistoa. 

Kiintiösäännös koskee kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiä, kuten esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoja, yhtymäkokouksia ja yhtymähallituksia sekä kuntien yhteisiä toimielimiä, kuten esimerkiksi lautakuntia, johtokuntia, toimikuntia ja seutuyhteistyöneuvottelukuntia.

Useissa tapauksissa kukin kunta valitsee suoraan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimen jäsenet, esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuuston ja kuntalain 51 §:ssä tarkoitetun yhteisen toimielimen. Etukäteen kuntien välisillä neuvotteluilla tulee varmistaa, että toimielimen lopullinen kokoonpano on tasa-arvolain kiintiösäännöksen mukainen.