Hyppää sisältöön

Sukupuolitieto ja valokuva työhakemuksissa (TAS 145/2019, annettu 6.6.2019)

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin, voivatko työnantajat vaatia netissä täytettävissä työhakemuksissa työnhakijaa ilmoittamaan sukupuolensa vaihtoehtoina mies/nainen, jolloin sukupuolen moninaisuus ja muunsukupuoliset jätetään huomioimatta.

Kysyjä ihmetteli, mihin esimerkiksi siivoustyössä tarvitaan tietoa sukupuolesta. Hän kysyi myös, onko siivoustyössä perusteltua vaatia valokuvaa työnhakijasta. Yhteydenottaja kertoi sukupuolitiedon ja valokuvan vaatimisen olevan yleistä ja toivoi, että hänen esimerkkeinä esille tuomilleen yrityksille huomautettaisiin asiasta.

Asiaan liittyvät säännökset

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Tasa-arvolain syrjinnänkiellot koskevat myös työnhakua ja työhönottopäätöksiä.

Tasa-arvolain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Työnantajille on asetettu lisäksi velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.  Tämä velvoite tulee ottaa huomioon myös tasa-arvosuunnitelmissa.

Muista kielletyistä syrjintäperusteista on säädetty yhdenvertaisuuslaissa, jossa on kielletty esimerkiksi syrjintä ”muun henkilöön liittyvän syyn” perusteella.  Työntekijän henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Sen mukaan työnantaja saa käsitellä työnhakijasta vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.  Näiden lakien noudattamista valvovat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet (AVI).

Sukupuolen kysyminen työnhaussa

Työnhakijoiden sukupuolta saa kysyä rekrytointilomakkeissa vaihtoehdoilla nainen ja mies. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan pitää selvittää työpaikan tilannetta nais/mies -näkökulmasta esimerkiksi rekrytoinneissa ja seurata työnhakijoiden sekä tehtäviin valittujen määriä sukupuolittain. Tiedot hakijoiden sukupuolesta ovat tarpeen myös syrjinnän kiellon noudattamiseksi.

Juridinen sukupuoli, jossa on toistaiseksi vaihtoehtoina vain nainen tai mies, on julkinen tieto. Sukupuolivähemmistöön kuuluminen on sen sijaan yksityisyyden piiriin kuuluva asia. Työnantaja ei siten voi ottaa työnhakulomakkeeseen sukupuolta koskevaan kysymykseen esimerkiksi vaihtoehtoa ”muu”. Tämä voisi altistaa työnhakijan syrjinnälle sukupuoli-identiteetin perusteella. Aloitteen muunsukupuolisuudesta kertomisesta pitää tulla henkilöltä itseltään, ei vastauksena työnantajan esittämään kysymykseen.

Myös tasa-arvolain esitöissä on todettu, että sukupuolivähemmistöön kuuluvien yksityisyyttä tulee kunnioittaa, eikä tasa-arvon edistäminen tarkoita sitä, että ryhdyttäisiin selvittämään ihmisten sukupuoli-identiteettejä tai sukupuolen ilmaisua.

Työnhakijan sukupuoli, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eivät kuitenkaan saa vaikuttaa työhönottopäätökseen, jollei työn laatu sitä edellytä. Siivoustehtävissä työntekijän sukupuolella on vain harvoin merkitystä.

Sukupuolivähemmistöön kuuluvilla ihmisillä on suuri riski joutua syrjityiksi työelämässä. He voivat myös joutua sukupuolittamaan itsensä vastoin omaa sukupuolikokemustaan tilanteissa, joissa sukupuolta kysytään vaihtoehdoilla nainen ja mies.

Tasa-arvovaltuutetusta hyvä käytäntö voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: työnhakulomakkeissa kerrottaisiin, että sukupuolella nainen tai mies tarkoitetaan lomakkeessa henkilön juridista sukupuolta ja että työnantaja toivoo myös muun sukupuoli-identiteetin omaavien hakevan tehtäviä.

Valokuvan pyytäminen työnhaussa

Valokuvasta voidaan tehdä oikeita tai vääriä oletuksia henkilön sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Tasa-arvolailla ei voida kuitenkaan kieltää valokuvien käyttämistä työhakemuksissa, mikäli valokuvaa pyydetään kaikilta hakijoilta sukupuolesta riippumatta. Tällöinkään sukupuoli, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eivät saa vaikuttaa työhönottopäätökseen, jollei työnantajan menettelyyn ole hyväksyttävää syytä.

Jos valokuva on pakollinen, työnantajan pitäisi pystyä perustelemaan sen tarpeellisuus työtehtävään valinnan kannalta. Valokuvan vaatiminen työnhakijoilta saattaa herättää epäilyn syrjinnästä ulkonäön perusteella. Asia kuuluu tällöin työsuojeluviranomaisten toimivaltaan.

13.09.2019