Tasa-arvo ja varusmiespalvelus

Maajoukkojen varusteet roikkuvat oven karmilla.

Asevelvollisuus on säädetty ainoastaan miehille, mikä koetaan usein epätasa-arvoiseksi. Tasa-arvolakia säädettäessä eduskunta on halunnut jättää asevelvollisuuden tasa-arvolain ulkopuolelle ja säätää asevelvollisuudesta asevelvollisuuslaissa. Siksi tasa-arvolaissa todetaan, että asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille ei ole pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä.

Tämä ei kuitenkaan oikeuta kohtelemaan miehiä eriarvoisesti asevelvollisuuden vuoksi muissa yhteyksissä. Tasa-arvovaltuutettu on saanut yhteydenottoja miehiltä, jotka epäilevät tulleensa syrjityksi varusmiespalveluksen vuoksi esimerkiksi opinnoissaan, työelämässä ja hakiessaan luottoa.

Tasa-arvolain säännökset

Tasa-arvolain 7 §:n mukaan syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty. Sukupuolisyrjinnällä tarkoitetaan säännöksessä naisten tai miesten asettamista epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella. Epäedullisempaan asemaan asettamisella puolestaan tarkoitetaan mm. erilaisten etujen tai oikeuksien myöntämistä taikka tiettyjen velvollisuuksien, rajoitusten tai rasitteiden asettamista selkeästi vain miehille tai naisille. Lain 9 §:n 2 kohdan mukaan tasa-arvolaissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei kuitenkaan ole pidettävä asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille.

Asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi asianomainen ei kuitenkaan saa ilman hyväksyttävää syytä joutua muissa yhteyksissä epäedullisempaan asemaan.

Suomen perustuslain 127 §:ssä on säädetty maanpuolustusvelvollisuudesta. Säännöksessä todetaan, että jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. Asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaan Suomessa miehet ovat asevelvollisia, kun taas naisten osalta varusmiespalveluksen suorittaminen on naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995) jätetty vapaaehtoisuuden varaan.

Lainsäätäjä on katsonut maanpuolustuksen toteuttamisen naisten ja miesten kohdalla kyseisissä laeissa ilmenevällä tavalla perustuslain sallimaksi hyväksyttäväksi syyksi poiketa yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta. Lainsäätäjä on tietoisesti ratkaissut miesten asevelvollisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen välisen ristiriidan tasa-arvolain 9 §:n 2 kohdassa ilmenevällä tavalla. 

Varusmiespalvelusta koskevat lausunnot