Hyppää sisältöön

Työhaastattelussa ei saa kysyä raskaudesta, lastenhoidosta tai muista perheasioista (TAS/370/2010)

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin, onko työnantajalla oikeus kysyä hakijan perheasioista työhönottotilanteessa. Tasa-arvovaltuutetun toimistoon tulee vuosittain useita vastaavanlaisia tiedusteluja.

Työnantajan selvityksen mukaan perhetilanteesta ei keskusteltu varsinaisessa haastattelussa, vaan vapaamuotoisesti vasta haastattelun loputtua.

Tasa-arvolain mukaan työnhakijoita ei saa asettaa eri asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Näin ollen vanhemmuuteen tai perheenhuoltovelvollisuuteen liittyvien seikkojen, kuten esimerkiksi perhesuhteiden tai siviilisäädyn, kysyminen työhönoton yhteydessä on tasa-arvolain vastaista. Kiellettyjä kysymyksiä työhaastattelutilanteessa ovat kysymykset raskaudesta, lastenhankkimissuunnitelmista, lasten lukumäärästä ja lastenhoidon järjestämisestä. Menettelyä ei voi oikeuttaa myöskään sillä, että kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Perhesuhteiden ja siviilisäädyn selvittäminen työhönottomenettelyn yhteydessä voi aiheuttaa epäilyn sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, ja tällöin työnantajan pitää esittää näyttö siitä, että kyseiset seikat eivät ole vaikuttaneet valintapäätökseen.

Myös laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään, että työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantajan oikeutta kerätä työnhakijan henkilötietoja on tarkasteltava haettavan työtehtävän näkökulmasta. Tarpeellisia ovat silloin lähinnä tiedot, jotka osoittavat hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen tehtävään. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella. Tämä koskee myös työhönottotilannetta.

Kyseisessä tapauksessa työnantajan edustajat ovat ilmoittaneet selvityksessään, että perheasioista keskusteltiin hakijan kanssa vapaamuotoisesti haastattelun loputtua, mutta ei haastattelun aikana. Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että työnhakijan voi olla vaikea päätellä, mikä osuus keskustelusta on varsinaista haastattelua ja mikä osuus muuta keskustelua, varsinkin jos haastatteluun ja muuhun keskusteluun osallistuneet ovat olleet samoja henkilöitä.

30.11.2010