Keneen työelämän syrjintäkieltoa sovelletaan?

Tasa-arvolain työntekijää koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös "muussa palvelussuhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa työskentelevään".