Hyppää sisältöön

Virkojen täyttö Rajavartiolaitoksessa ilman avointa hakua ei saa kaventaa syrjintää epäilevän oikeuksia (TAS 220/2023, annettu 11.5.2023)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotettiin muun muassa, että maanpuolustuksen kannalta tärkeitä Rajavartiolaitoksen siviilivirkoja voitaisiin joissakin tilanteissa täyttää ilman avointa hakua. Raja- ja merivartiokoululla opiskelevia kadetteja voitaisiin erityistilanteissa määrätä koulutuksen ulkopuolisiin tehtäviin, ja kadetteja voitaisiin tarvittaessa nimittää määräaikaisesti sotilasvirkaan. Tasa-arvovaltuutettu piti joitakin esityksistä tasa-arvolain kannalta ongelmallisina.

Virkojen julkisella haulla on merkitystä tasa-arvon ja oikeusturvan kannalta. Virkojen täyttäminen ilman hakua vaikuttaisi sellaisten henkilöiden oikeusturvaan, jotka olisivat olleet kiinnostuneita virasta mutta eivät voineet sitä hakea. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän työhönotossa myös silloin, kun tehtävä on täytetty ilman avointa hakua. Tasa-arvolain syrjintäsäännöksiin voi vedota henkilö, joka on ollut mukana valintatilanteessa. Siihen voi riittää, että henkilö on ilmoittanut olevansa tehtävästä kiinnostunut. Tasa-arvovaltuutetun mielestä esitys ei saa kaventaa syrjintää epäilevän oikeusturvaa ja mahdollisuutta hyvitykseen.

Syrjintää epäilevä voisi esityksen mukaan kannella nimityksestä muun muassa tasa-arvovaltuutetulle. Valtuutettu voi ottaa kantaa siihen, onko nimitys tapahtunut tasa-arvolain mukaisesti, mutta ei voi muuttaa virkanimitystä. 

Voidakseen viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi syrjintää epäilevän on pystyttävä osoittamaan, että hän olisi ollut ansioituneempi kuin tehtävään valittu toista sukupuolta oleva henkilö. Tätä varten syrjintää epäilevän on saatava työnantajalta tasa-arvolain mukainen selvitys valintaperusteista sekä valituksi tulleen koulutuksesta ja työkokemuksesta. Tasa-arvovaltuutettu pitää välttämättömänä, että syrjintää epäilevällä on käytettävissään sellainen aineisto, jonka perusteella hän pystyy tarvittaessa viemään asian tuomioistuimeen.

Esityksen mukaan Raja- ja merivartiokoululla opiskeleva kadetti voitaisiin vakavan erityistilanteen sattuessa nimittää määräaikaisesti sotilasvirkaan, vaikka hän ei täytä viran tutkintoa koskevaa kelpoisuusvaatimusta. Virassa toimivilla kadeteilla olisi täydet toimivaltuudet. Esityksen ongelmallisuutta lisää se, että lyhyet määräaikaiset virkasuhteet voidaan täyttää ilman hakua eikä niistä voi valittaa. Tasa-arvovaltuutettu huomauttaa, että ehdotukseen liittyy samoja ongelmia kuin siviilivirkojen täyttämiseen ilman hakua. Jatkovalmistelussa esityksestä on tehtävä huolellinen sukupuolivaikutusten arviointi.

Tasa-arvolaki vaatii viranomaisia edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Suomea velvoittava YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus edellyttää myös, että turvallisuuskysymyksiä tarkastellaan sukupuolten tasa-arvon kannalta. Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2021–2022 mukaan suuri enemmistö, 85 %, laitoksen henkilökunnasta on miehiä. Työntekijöiden sukupuolijakauman näkökulmasta virkojen täyttö haettavaksi julistamatta on huolestuttava kehityssuunta, joka voi vaarantaa Rajavartiolaitoksen tasa-arvotavoitteiden saavuttamisen.

Tasa-arvovaltuutetun mielestä on tärkeää, että esitysluonnoksen vaikutukset huomioidaan tulevissa Raja-vartiolaitoksen strategioissa ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa.

19.05.2023