Arviointi ja seuranta

Oppilaitoksessa tehtävään suunnitelmalliseen tasa-arvotyöhön kuuluu myös arvioida, miten aikaisemmin tasa-arvon edistämiseksi sovitus toimenpiteet ovat toteutuneet.

Toimenpiteitä arvioitaessa voidaan tarkastella, ovatko toimenpiteet olleet riittävän tehokkaita ja mistä johtuu, mikäli asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Käytännössä arviointi on luontevinta tehdä tasa-arvosuunnitelman päivityksen yhteydessä ja arviointi voi samalla toimia pohjana uusien toimenpiteiden valmistelulle.

Jos tasa-arvosuunnitelma on laadittu kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi, toimenpiteiden toteutumista kannattaa seurata vuosittain.