Syrjintä hinnoittelussa ja palveluiden saatavuudessa

Kiharatukkainen hymyilevä nainen kampaajan asiakkaana.

Tasa-arvolaki kieltää asettamasta henkilöä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella muita epäedullisempaan asemaan yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Elinkeinonharjoittajan käyttämä hinnoittelu ei saa perustua asiakkaan sukupuoleen. Esimerkiksi parturi- tai kampaamoyrittäjä voi tarjota asiakkailleen oman liikeideansa ja ammattiosaamisensa mukaista palvelua, mutta palvelujen hinnoittelu ei saa perustua asiakkaan sukupuoleen. Hinnoittelun perusteena tulee olla kulloinkin tehtävä toimenpide.

Hiusalan yrittäjän on tarjottava palvelujaan sekä naisille että miehille. Myös nainen voi olla parturin asiakas. Kieltäytyessään palvelemasta naisasiakasta parturiliike toimisi tasa-arvolain vastaisesti. 

Tarkoituksena ei ole estää kaikkea erilaista kohtelua, vaan selkeästi epäoikeudenmukainen erilainen kohtelu. Muun muassa arvoltaan vähäiset äitien- ja isänpäivän tai naistenpäivän tarjoukset ovat mahdollisia, samoin urheiluseurojen tai muiden yhdistysten vain toiselle sukupuolelle tarjoamat tilapäiset, pienet alennukset. Sen sijaan esimerkiksi eri hintainen kausikortti miehille ja naisille olisi tasa-arvolain vastaista. 

Tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on kuitenkin sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uhrien suojelu sukupuoleen liittyvältä väkivallalta, yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt tai urheilutoiminnan järjestäminen.

Syrjintää on myös tavaran tai palvelun tarjoajan taholta tapahtuva seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä sekä kieltäytyminen tarjoamasta tavaroita tai palveluja esimerkiksi syrjintään vedonneelle tai tämän todistajalle. Syrjintäkieltoa ei sovelleta tiedotusvälineiden tai mainonnan sisältöön eikä koulutukseen.

Hyvitys 

Tasa-arvolakia rikkonut tavaran tai palvelujen tarjoaja voidaan tuomioistuimessa tuomita suorittamaan syrjitylle hyvitys. Hyvitystä määrättäessä otetaan kuitenkin aina huomioon muun muassa syrjinnän laatu, laajuus ja kesto. Hyvitystä voidaan myös alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan, jos tämä on kohtuullista otettaessa huomioon rikkojan taloudellinen asema ja pyrkimykset estää tai poistaa menettelyn vaikutukset sekä muut olosuhteet.

Lisätietoa tasa-arvolain mukaisesta hyvityksestä ja sen vaatimisesta.

Epäiletkö syrjintää?

Ota yhteyttä tavaran tai palvelun tarjoajaan, jotta tällä on mahdollisuus korjata menettelynsä.

Voit kysyä neuvoa tasa-arvovaltuutetulta, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Hinnoittelua ja palveluita koskevat lausunnot