Hyppää sisältöön

Syrjintäepäily asentajien valinnassa (TAS 303/2021, annettu 23.11.2021)

Nainen A pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko häntä syrjitty naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986, tasa-arvolaki) kielletyllä tavalla asentajien tehtäviä täytettäessä. Kyseessä oli vuokratyöpaikka, jossa henkilöstövuokrausyritys teki ehdotuksen haastateltavista käyttäjäyritykselle ja toimi rekrytoitavien henkilöiden työnantajana. 

Nainen A ja hänen miehensä B olivat kyseisen henkilöstövuokrausyrityksen työntekijöitä ja he hakivat samoja käyttäjäyrityksen asentajan tehtäviä toimittamalla ansioluettelonsa ja tallennetun videohaastattelun. A:lla ja B:llä oli samanlainen koulutus- ja työkokemustausta. Henkilöstövuokrausyritys suositteli heitä molempia tehtäviin.

Mies B kutsuttiin käyttäjäyrityksen työhaastatteluun ja hänelle tarjottiin työpaikkaa. A:ta ei kutsuttu työhaastatteluun. B tiedusteli työhaastattelussa käyttäjäyritykseltä, olivatko he nähneet A:n työhakemuksen, jolloin B:lle kerrottiin, ettei fyysisesti raskas asennustyö sovi naisille. B ei ottanut tarjottua työpaikkaa vastaan, koska koki käyttäjäyrityksen syrjivän A:ta sukupuolen perusteella. Käyttäjäyritys valitsi tehtäviin neljä miestä, joilla oli huomattavasti vähemmän kokemusta kuin A:lla ja B:llä.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi asiasta selvitystä sekä henkilöstövuokrausyritykseltä että käyttäjäyritykseltä. Henkilöstövuokrausyritys kertoi selvityksessään pitäneensä A:ta hakemuksen ja haastattelun perusteella sopivana asentajan tehtävään. Henkilöstövuokrausyritys esitteli A:n ansioluettelon ja tallennetun videohaastattelun muiden hakijoiden joukossa käyttäjäyritykselle, minkä jälkeen käyttäjäyritys haastatteli sopiviksi katsomiaan hakijoita ja päätti asentajien valinnasta.

Käyttäjäyrityksen selvityksessä todettiin asennustyön olevan raskasta, joten asentajilta tarvitaan hyvää fyysistä suorituskykyä ja voimakkuutta. Käyttäjäyrityksen näkemyksen mukaan heidän B:n työhaastattelussa esittämänsä kommentti siitä, ettei tehtävä sovi naisille, oli työn fyysiseen vaativuuteen liittyvän huolen ilmaisemista, eikä tasa-arvolain vastaista syrjintää sukupuolen perusteella. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työn aiheuttaman fyysisen kuormituksen tasaamisesta ja ehkäisemisestä, mikä tapahtuu mastokokoonpanolinjalla tehtäväkierron avulla. Tällöin ei ole mahdollista, että yksittäisten työntekijöiden työtehtäviä kokoonpanolinjalla muokataan työkierrosta poikkeavasti.

A:lla oli sama kokemus vaativista asennustehtävistä kuin B:llä. A totesi vastineessaan, ettei käyttäjäyritys ole osoittanut arvioineensa, saati punninneensa keskenään valituiksi tulleiden hakijoiden ja A:n fyysistä kuntoa ja voimaa, joita edellytettiin tehtävässä. A totesi hyvän fyysisen kunnon vaatimuksen koskeneen ainoastaan murto-osaa tehtävistä ja että hän olisi suoriutunut kaikista työtehtävän vaatimista työvaiheista. Mitään testiä fyysisen suorituskyvyn mittaamiseksi ei ole järjestetty. Siten A:n fyysisestä kunnosta ei ole esitetty mitään muita arviointiperusteita kuin hänen sukupuolensa perusteella tehty olettamus. 

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, ettei henkilöstövuokrausyritys ole toiminut moitittavasti, koska oli esitellyt A:ta käyttäjäyritykselle sopivana hakijana. Käyttäjäyritys sitä vastoin on toiminut tasa-arvolain 8 §:n vastaisesti jättäessään valittuja ansioituneemman A:n kutsumatta työhaastatteluun ja selvittämättä A:n fyysistä suorituskykyä ja voimakkuutta.

19.01.2022