Tasa-arvosuunnittelun tavoite

Oppilaitoksessa tehtävä tasa-arvosuunnittelu on jatkuva prosessi, jossa luodaan yhteinen käsitys muun muassa siitä

  • millainen on tasa-arvoinen oppilaitos
  • mitkä asiat voivat estää tasa-arvon toteutumista
  • mitkä asiat edistävät tasa-arvoa oppilaitoksessa.

Olennaista on, että oppilaitoksen toimintaa tarkastellaan ja kehitetään sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta ja että tämä ilmenee selvästi oppilaitoksen toimintaa ohjaavista asiakirjoista.

Kuinka usein suunnitelma laaditaan?

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan lähtökohtaisesti vuosittain. On kuitenkin mahdollista sopia, että vuosittaisen tarkastelun sijaan tasa-arvosuunnitelma laaditaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Oppilaitoksen tarpeet tai tasa-arvosuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet edellyttänevät kuitenkin, että konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi tehdään jatkuvasti.

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnittelu, johon on sitouduttu johtoa myöten ja johon oppilaat ja opiskelijat osallistuvat yhdessä henkilökunnan kanssa, toimii työkaluna siinä tavoitteellisessa ja suunnitelmallisessa sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävässä työssä, jota oppilaitoksissa tehdään.