Diskriminering av arbetssökande vid anställning

En kvinna vid datorn läser en dokument.

Jämställdhetslagen begränsar inte arbetsgivarens rätt att välja den person som hen anser lämpa sig bäst för en uppgift. Lagen strävar efter att förhindra att en arbetstagare omotiverat väljs på grund av kön så att en person som är mer meriterad förbigås.

Arbetsgivaren får inte heller handla på ett sätt i dessa situationer som missgynnar en person på grund av dennes könsidentitet eller könsuttryck.

Konstaterande av diskriminering förutsätter inte avsiktlighet eller vållande från arbetsgivarens sida.

När det finns både kvinnor och män bland de arbetssökande ska arbetsgivaren göra en meritjämförelse. Vid meritjämförelser är de urvalskriterier som arbetsgivaren har fastställt på förhand mycket viktiga. I allmänhet beaktas de arbetssökandes utbildning, tidigare arbetserfarenhet och sådana egenskaper, kunskaper och färdigheter som är till nytta med tanke på uppgiften och som således kan betraktas som ytterligare meriter.

En arbetsgivare kan uttryckligen välja en man eller en kvinna till en uppgift utan att göra sig skyldig till diskriminering om det på grund av arbetets eller uppgiftens art finns ett vägande och godtagbart skäl till detta. Till exempel kan man på en teater söka manliga skådespelare om rollen kräver detta, eller så kan arbetsförhållandet vara så personligt, till exempel äldrevård i personens hem, att man uttryckligen vill anställa en man eller en kvinna.

Sammanfattningsvis krävs det ett skäl som är godtagbart enligt allmän måttstock om den mest meriterade personen inte väljs. Ett godtagbart skäl kan vara till exempel skillnaden i personlig lämplighet mellan den som väljs och den som inte väljs. Det är arbetsgivarens uppgift att bevisa att ett sådant skäl finns.

Den diskriminerades rätt att yrka på gottgörelse

En person har rätt att yrka på gottgörelse från arbetsgivaren i tingsrätten om hen diskriminerats i fråga om anställning. Man kan yrka på gottgörelse oberoende av om man överklagat beslutet eller förfarandet som misstänks vara diskriminerande.

Gottgörelse och yrkande på gottgörelse

Exempel på rekryteringsfall

Elina sökte ett intressant jobb som var mycket likt hennes tidigare jobb. Hon blev emellertid aldrig kallad till intervju. Elina blev besviken över att hon inte ens intervjuades och bad arbetsgivaren om information om vem som blivit vald och varför. Arbetsgivaren meddelade att man hade valt en manlig sökande. Av de handlingar som arbetsgivaren skickade framgick att den valda arbetstagaren inte hade den examen som krävdes i arbetsplatsannonsen och inte heller någon erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter.

Elina kontaktade jämställdhetsombudsmannen för att får veta om hon hade diskriminerats på grund av sitt kön. Jämställdhetsombudsmannen utredde ärendet och fastställde att det fanns misstanke om diskriminering, eftersom Elina hade den examen som arbetsgivaren krävde i annonsen och mer arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter. Arbetsgivaren motiverade sitt beslut med att mannen under intervjun varit mycket energisk och motiverad. Detta var dock inte en godtagbar grund för att välja bort Elina, eftersom man inte intervjuat henne och därmed inte kunde bedöma hur väl hon lämpade sig för uppgiften.

Arbetsgivaren meddelade att man hade valt en manlig sökande. Av de handlingar som arbetsgivaren skickade framgick att den valda arbetstagaren inte hade den examen som krävdes i arbetsplatsannonsen och inte heller någon erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Jämställdhetsombudsmannen utredde ärendet och fastställde att det fanns misstanke om diskriminering, eftersom Elina hade den examen som arbetsgivaren krävde i annonsen och mer arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter.