Tasa-arvosuunnittelun laiminlyönnin seuraamukset 

Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjä laiminlyö velvollisuutensa huolehtia siitä, että sen hallinnoimissa kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään suunnitelmallista tasa-arvoa edistävää työtä oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti, tasa-arvovaltuutetun on ohjein ja neuvoin pyrittävä siihen, että opetuksen tai koulutuksen järjestäjä täyttää velvollisuutensa. Mikäli opetuksen tai koulutuksen järjestäjä ohjeista ja neuvoista huolimatta laiminlyö velvollisuutensa, tasa-arvovaltuutettu voi asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa velvollisuus on täytettävä. 

Mikäli suunnitelmaa ei tässä ajassa tehdä, tasa-arvovaltuutettu voi viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi velvoittaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjää ja oppilaitosta tekemään tasa-arvosuunnitelman määräajassa ja tehostaa vaatimustaan uhkasakolla. Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos edelleen laiminlyövät tasa-arvosuunnitelman tekemisen, uhkasakon määrää maksettavaksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.