Syrjintä irtisanomisissa, palvelussuhteen purkamisessa ja lomautuksissa

Henkilö ojentaa lomautusilmoitusta toiselle henkilölle.

Työnantaja ei saa irtisanoa, purkaa tai muutoin lakkauttaa työntekijän tai työntekijöiden palvelussuhdetta sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Työntekijää ei saa näillä perusteilla myöskään lomauttaa tai siirtää toisiin tehtäviin. 

Tasa-arvolain säännösten tarkoituksena ei ole rajoittaa työnantajan oikeutta supistaa, laajentaa tai muutoin järjestellä toimintaansa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tasa-arvolaki ei myöskään kumoa työsopimuslain eikä työehtosopimusten määräyksiä, jotka koskevat työntekijöiden irtisanomissuojaa, lomauttamista tai muuta palvelussuhteen päättämistä. Työnantajan tulee irtisanomis- ja lomautustilanteissa noudattaa työsopimuslain säännöksiä sekä työehtosopimukseen mahdollisesti liittyvää työvoiman vähennysjärjestystä.  

Tasa-arvolaista kuitenkin seuraa, että toimintoja ei saa järjestellä sukupuolen perusteella. Työnantaja ei esimerkiksi irtisanomistilanteen yhteydessä saa valikoida työnsä säilyttäviä ja irtisanottavia työntekijöitä sukupuolen perusteella. Työntekijän sukupuoli ei saa myöskään vaikuttaa esimerkiksi lomautettavaksi valikoitumiseen tai lomautuksen pituuteen. Työnantaja ei liioin saa noudattaa sellaisia työehtosopimuksen ehtoja, jotka yksittäistapauksessa johtavat syrjintään ja ovat näin ollen tasa-arvolain vastaisia. 

Syrjintäolettaman syntymiseksi syrjintää epäilevän työntekijän tulee voida osoittaa, että hän ja yksi tai useampi työssä jatkava toista sukupuolta oleva työntekijä ovat olleet toistensa vertailukelpoisia vaihtoehtoja jäljelle jääneisiin työtehtäviin ja toisaalta, että hän olisi ollut näihin tehtäviin työssä jatkaneita ansioituneempi taikka muutoin sopivampi henkilö. Jos syrjintäolettama syntyy, työnantajan tulee voida osoittaa, että työntekijän irtisanomisen perusteena on ollut muu, hyväksyttävä seikka kuin työntekijän sukupuoli. 

Kun kyse on epäillystä syrjinnästä raskauden tai perhevapaan perusteella, syrjintäolettama syntyy, jos työnantaja tietää työntekijän olevan raskaana ja irtisanoo tai lomauttaa tämän. Työnantajan tulee tällöin osoittaa, että irtisanominen tai lomautus on johtunut muusta, hyväksyttävästä syystä kuin työntekijän raskaudesta.   

Jos kyse on ollut tasa-arvolain 7 §:ssä tarkoitetusta välillisenä syrjintänä arvioitavasta tilanteesta ja työnantaja osoittaa, että menettelyllä on pyritty hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden, työnantaja ei ole rikkonut syrjinnän kieltoa. Tällainen voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa irtisanottavaksi valitaan täysin naisvaltainen työntekijäryhmä, vaikka tuotannolliset ja taloudelliset syyt kohdistuvat koko yhtiöön. Tällöin saattaa syntyä olettama siitä, että irtisanottujen ryhmä on valikoitunut sukupuolen perusteella. Työnantajan tulee tällöin esittää objektiiviset perusteet sille, miksi juuri tämä työntekijäryhmä on tullut valituksi irtisanottavaksi. 

Selvityksen pyytäminen työnantajalta 

Jos työntekijä epäilee syrjintää irtisanomisessa, lomautuksessa tai työsuhteen purkamisessa, hän voi pyytää työnantajalta kirjallisen selvityksen irtisanomisen tai lomautuksen syistä. Työnantajan on annettava selvitys viivytyksettä. Jos useampia työntekijöitä on irtisanottu tai lomautettu, selvityksestä on ilmettävä, millä perusteella näin on tehty. 

Esimerkki

Heikki, insinööri

Heikki oli töissä teollisuusalan yrityksessä. Kun perheeseen syntyi lapsi, Heikki kertoi käyttävänsä oikeuttaan perhevapaisiin.

Esimies ihmetteli tätä, koska tässä yrityksessä miehet eivät yleensä jääneet hoitamaan lasta. Heikki kuitenkin pysyi päätöksessä ja oli poissa töistä yhteensä puoli vuotta. 

Kun Heikki palasi töihin, hänen tehtäviään oli muutettu. Ennen Heikki teki esimiestehtäviä, nyt hän sai tylsiä rutiinitöitä. Heikin esimiestehtävät jaettiin muille työntekijöille.

Heikki otti yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, ja valtuutettu pyysi työnantajalta selvitystä tilanteesta. Tilanne ratkesi, kun työnantaja ja Heikki neuvottelivat. Heikki sai vanhan työnsä takaisin.

Mikko, apupainaja

Mikko oli viisi kuukautta vanhempainvapaalla. Ensimmäisenä työpäivänä vanhempainvapaan jälkeen Mikko sai ainoana työntekijänä kutsun yhteistoimintamenettelyyn ja noin kuukauden kuluttua tästä hänet irtisanottiin. Mikon vanhempainvapaan sijaisena toiminut työntekijä jatkoi työssä, eikä Mikolle ollut työnantajan mukaan mahdollista tarjota mitään työtä.

Mikon vanhempainvapaan sijaisena toiminut työntekijä jatkoi työssä, eikä Mikolle ollut työnantajan mukaan mahdollista tarjota mitään työtä.

Epäiletkö syrjintää?

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Työelämän syrjintätilanteissa:

  • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
  • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
  • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.