Hyppää sisältöön

Raskaana oleva opettaja jätettiin valitsematta seuraavalle lukuvuodelle (TAS 203/2011, annettu 9.7.2012)

Eräs naisopettaja pyysi tasa-arvovaltuutetulta kannanottoa siitä, oliko häntä syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla, kun hänen työsuhdettaan ei enää jatkettu seuraavalle lukuvuodelle sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut olevansa raskaana. Hän haki yhtä vakituista opettajan virkaa ja kahta määräaikaista tehtävää samasta koulusta, jossa hän hakuajankohtana toimi ns. jopo-luokan eli joustavan perusopetuksen luokan opettajana. Aiemmin hän oli työskennellyt kyseisessä koulussa myös erityisluokan opettajan ja luokanopettajan viransijaisena.

Kunnan vakiintuneen käytännön mukaan kaikki opettajanvirat, myös määräaikaiset, julistettiin haettaviksi. Kunta perusteli tehtyjä opettajavalintoja sekä ansioituneisuuteen että soveltuvuuteen liittyvillä seikoilla. Sellaisia ansiovertailuja, joissa olisi verrattu eri hakijoiden ansioita keskenään suhteessa opettajantointen työtehtäviin kokonaisuudessaan, ei kuitenkaan ollut tehty. Tasa-arvovaltuutettu arvioi lausunnossaan esitettyjen valintojen perusteluja eräiltä osin.

Vakituisesti täytetyn opettajanviran osalta selvityksistä näytti käyvän ilmi, että tähän virkaan valittu opettaja toimi käytännössä jopo-luokan opettaja seuraavana lukuvuonna, mikä tasa-arvovaltuutetun mukaan olisi tullut ottaa huomioon ansiovertailussa. Tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä ottanut opettaja oli nimittäin aiemmassa haussa valittu nimenomaan tämän koulun jopo-luokan opettajaksi ja myös nyt valituksi tullut henkilö oli ollut hakijana tässä edeltävässä haussa. Tasa-arvovaltuutettu katsoi, etteivät annetut selvitykset riittäneet selittämään muutosta vertailtavien henkilöiden keskinäisen pätevyyden arvioinnissa. Tasa-arvovaltuutettu korosti, että oikeudenkäynnissä, joka asiassa oli saatettu vireille, oli tärkeä verrata hakijoiden ansioita läpinäkyvästi suhteessa todellisiin työtehtäviin. Yksipuolinen viittaaminen vain valitun henkilön ominaisuuksiin ei ole valintaa oikeuttava seikka.

Koko lukuvuoden kestävän määräaikaisen luokanopettajan viran valinnassa perusteluna olivat muun muassa valituksi tulleen toisen henkilön tutkinnon laajuus ja hänen saamansa arvosanat. Valitun henkilön tutkinto oli vain kuusi opintoviikkoa laajempi kuin lausunnonpyytäjällä. Myöskään ero arvosanoissa ei ollut suuri eikä tutkinnon arvosanojen perusteella voi päätellä kovin paljon hakijoiden opetustaidoista ainakaan enää sen jälkeen, kun hakijat ovat toimineet jo useamman vuoden opetustyössä. Valitulla henkilöllä on ollut hakuhetkellä työkokemusta noin kolme vuotta ja lausunnonpyytäjällä noin seitsemän vuotta. Tasa-arvovaltuutettu arvioi, että tämä lausunnonpyytäjän hyväksi luettava ero työkokemuksen pituudessa oli merkittävämpi kuin valitun henkilön hyväksi tutkintotodistusten perusteella syntyvä ero, etenkin kun on kysymys työkokemuksen pituudesta työuran alkuvaiheessa. 

Lyhytaikaisempaan luokanopettajan sijaisuuteen valittu henkilö oli työskennellyt opettajantehtävissä 11 kuukautta. Aikaisemmin hän oli ollut lastentarhan opettaja. Lausunnonpyytäjä oli ollut opettajana seitsemän vuotta eli hänen ammattikokemuksensa oli huomattavasti pidempi. Valintaa perusteltiin valitun vahvalla liikunnallisella taustalla. Kuitenkin myös lausunnonpyytäjä oli aiemmin hoitanut samaa luokanopettajan sijaisuutta, johon oli tuolloinkin kuulunut paljon liikunnan opetusta. Vahvaa liikunnallista taustaa käytettiin valintaperusteena kaikissa näissä opettajavalinnoissa, vaikka hakuilmoituksessa ei ollut mainintaa liikunnasta minkään nyt tarkasteltavana olevan opettajantoimen kohdalla.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että asiaa kokonaisuutena arvioiden vaikutti todennäköiseltä, että lausunnonpyytäjän raskaus oli vaikuttanut valintapäätöksiin. Tällaista johtopäätöstä tuki valtuutetun esiin tuomien muiden seikkojen ohella se, että hänet oli valittu peräkkäin kolmeen eri opettajantehtävään samassa koulussa ennen nyt tarkasteltavana olevaa valintatilannetta ja eräässä näistä hakutilanteista hakijoina oli ollut kaksi nyt valituksi tullutta henkilöä. Tasa-arvovaltuutettu totesi myös, että se osapuolten eri tavalla kertoma seikka, oliko koulun rehtori suoraan todennut lausunnonpyytäjän raskauden olevan esteenä hänen valinnalleen, jäi näytettäväksi oikeudenkäynnissä.

Osapuolet tekivät asiassa sittemmin sovinnon.

 

 

 

30.01.2013