Hyppää sisältöön

Syrjintäepäily mansikkafarmin työhönotossa (TAS 250/2013, annettu 25.11.2013)

Tasa-arvovaltuutettu otti omana aloitteenaan selvitettäväkseen eräällä mansikkafarmilla noudatetun työhönottokäytännön. Farmilta kesätyötä hakeneelle pojalle oli tekstiviestillä vastattu, että "ensisijaisesti palkkaan tyttöjä, kun olen kokemuksen kautta havainnut ne nopsemmiksi poimijoiksi".

Mansikkafarmi on tasa-arvovaltuutetulle antamassaan selvityksessä todennut, ettei se kohtele tyttöjä ja poikia eri tavoin työnhakijoina ja luetellut sukupuolen suhteen neutraaleita kriteereitä, joihin valinta perustuu. Tällaisia kriteereitä ovat muun muassa ikä, mahdollisuus kulkea työpaikalle työnantajan esittämänä aikana, innokkuus, mahdollisuus sitoutua noin kolmen viikon mittaiseen työsuhteeseen sekä vaikutelma, joka nuoresta tulee haastattelun perusteella. Kuitenkin marjatilan sähköpostiviestissä on todettu, että töihin palkataan ensisijaisesti tyttöjä, ja tätä on perusteltu sillä, että tytöt ovat poikia nopeampia poimijoita. Tasa-arvovaltuutetulle annetusta selvityksestäkin kävi ilmi, että käytännössä töihin palkataan tyttöjä. Marjatilan selvityksen mukaan tytöt ovat vuosien aikana osoittautuneet taitavammiksi ja luotettavammiksi kuin pojat. Poikien puolestaan todetaan olleen kiinnostuneempia tyttöjen häirinnästä kuin mansikanpoiminnasta ja heidän työsaavutustensa kerrotaan olleen huomattavasti tyttöjä pienempiä.

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, ettei tasa-arvolaki rajoita työnantajan oikeutta valita tehtävään parhaaksi katsomansa henkilö. Tasa-arvolaki edellyttää, että työhönottomenettely perustuu hakijoiden ansioiden asialliseen ja puolueettomaan arvioon ja ettei työntekijöitä valita perusteettomasti sukupuolen mukaan.

Työhönotossa voidaan hyväksyttävästi kiinnittää huomiota hakijoiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Hakijoiden ominaisuuksista tehtyjä arvioita ei kuitenkaan saa perustaa tiettyä sukupuolta koskeviin yleistyksiin. Tällainen yleistys on esimerkiksi se, ettei toista sukupuolta olevien henkilöiden odoteta selviytyvän joistakin työtehtävistä. Jos henkilön epäedullinen kohtelu työnhaussa perustuu siihen, että hän edustaa sukupuolta, johon valintapäätöksen tekijät liittävät epäedullisia ominaisuuksia, menettelyn voidaan katsoa johtuvan sukupuolesta, ja se on tasa-arvolaissa kiellettyä välitöntä syrjintää. 

Tasa-arvovaltuutettu katsoi saamansa selvityksen perusteella, että mansikkafarmi näyttää antavan mansikanpoimijoiden valinnassa merkitystä yllä kuvatuille, tyttöjä ja poikia ja heidän kykyjään ja ominaisuuksiaan koskeville yleistyksille. Tasa-arvovaltuutettu kehotti mansikkafarmia arvioimaan työhönottokäytäntöjään ja varmistamaan jatkossa sen, että tyttöjä ja poikia kohdellaan työnhaussa yksilöinä, eikä sukupuolensa edustajina.

24.03.2014