Tarkasteltavana palkat ja palkkausjärjestelmät

Mitä palkalla tarkoitetaan palkkakartoituksessa?

Palkkakartoituksessa tarkastellaan palkkoja kokonaisuudessaan. Silloin kun palkka koostuu erilaisista osista, tarkasteltavaan palkkaan kuuluvat kaikki palkanosat, niin peruspalkka kuin erilaiset palkanlisät. Myös palkaksi katsottavat luontoisedut ovat palkkaa.

Palkkakartoituksessa palkka kattaa palkkaedut riippumatta siitä, mihin niiden maksaminen perustuu, kuten työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen. Kysymyksessä voi olla myös työnantajan yksipuolisesti päättämä palkkaetu, kuten esimerkiksi tulospalkkio.

Miten palkat kirjataan palkkakartoitukseen?

Palkkakartoitukseen kirjataan kustakin tarkasteluryhmästä siihen kuuluvien naisten palkkojen keskiarvo ja miesten palkkojen keskiarvo. Tämä voidaan ilmoittaa joko euromääräisesti tai voidaan myös ilmoittaa naisten palkkojen keskiarvo miesten palkkojen keskiarvosta prosentteina. Kokonaiskuvan saamista naisten ja miesten palkkauksesta voisi edesauttaa näiden molempien tietojen ilmoittaminen.

Palkkakartoituksessa voi olla hyödyllistä tarkastella myös muita tilastollisia tunnuslukuja, kuten keskipalkan mediaania. Samoin työntekijäryhmän pienimmän ja suuriman palkan ilmoittaminen voi olla eduksi, jotta nähdään, voiko palkkaerojen selityksenä kenties olla jokin yksittäinen poikkeama.
Palkkatiedot on kirjattava palkkakartoitukseen niin, ettei siitä ilmene yksittäisen työntekijän palkkatiedot. Tämä voi edellyttää jonkin työntekijäryhmän yhdistämistä toisen, mahdollisimman samanarvoista työtä tekevän ryhmän kanssa.

Kirjataanko palkat kokonaispalkkoina vai palkanosittain?

Tasa-arvolain mukaan palkat voidaan kirjata palkkakartoitukseen joko kokonaispalkkoina, jotka siis sisältävät kaikki palkanosat, tai ne voidaan kirjata siihen palkanosittain eriteltynä. Tasa-arvolaki edellyttää, että kaikki palkanosat itsessään ovat syrjimättömiä. Mihinkään palkanosaan erikseen tarkasteltuna ei siis saa sisältyä syrjintää.

Tasa-arvolaissa edellytetään, että jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat koostuvat palkanosista, esiin tulleiden palkkaerojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia. Tasa-arvovaltuutettu suosittelee, että palkat kuvattaisiin mahdollisuuksien mukaan palkanosittain jo palkkakartoituksen laadintavaiheessa. Tämä helpottaisi sen varmistamista, että työpaikalla ei ole perusteettomia palkkaeroja. Se olisi myös käytännöllistä, koska silloin palkoista ei jouduta keräämään yksityiskohtaisempia, palkanosittain eriteltyjä tietoja myöhemmin siinä vaiheessa, kun arvioidaan mahdollisten palkkaerojen syitä. 

Huomiota myös palkkausjärjestelmiin

Palkkakartoituksen yhteydessä olisi hyvä arvioida myös käytössä olevaa palkkausjärjestelmää tai -järjestelmiä. Voidaan tarkastella esimerkiksi:

  • takaavatko tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen kriteerit objektiivisesti arvioiden saman palkan samanarvoisesta työstä
  • ovatko henkilökohtaisten palkanosien kriteerit syrjimättömiä
  • mitä palkkaetuja naisenemmistöisille ja miesenemmistöisille työntekijäryhmille maksetaan ja otetaanko kunkin ryhmän palkkauksessa tasapuolisesti huomioon esimerkiksi olosuhdehaitat, ja mitä luontaisetuja eri työntekijäryhmät saavat
  • millä tavalla tulospalkkioiden maksamisen kriteerit kohtelevat raskausvapaalla ja muilla perhevapailla olevia.