Hyppää sisältöön

Kiintiösäännöstä on noudatettava kuntaomisteisissa yhtiöissä; vaikuttamistoimielimissä sitä suositellaan (TAS 427/2022, annettu 13.2.2023; TAS 182/2023, annettu 29.3.2023)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin lausuntoa kuntaomisteisen yhtiön hallituksen kokoonpanosta tasa-arvolain kannalta. Toinen tiedustelu koski hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kokoonpanoa. 

Kuntaomisteisen yhtiön osalta haluttiin tietää pitääkö yhtiöissä, joissa kunta omistaa osake-enemmistön tai käyttää tosiasiallista päätösvaltaa, noudattaa tasa-arvolain kiintiösäännöstä sukupuolten vähimmäisedustuksesta. Lisäksi kysyttiin tuleeko kuntaomisteisen konserniyhtiön tytäryhtiöissä noudattaa tasa-arvolain kiintiösäännöstä samalla tavalla.

Kuntaenemmistöisen yhtiön hallitukseen sovelletaan kiintiösäännöstä

Tasa-arvolain 4 a § 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Vaaleilla valittavia toimielimiä, kuten kunnanvaltuustoja tämä säännös ei koske. 

Kunnanhallituksen tai kunnan johtosäännössä määrätyn muun viranomaisen on siten noudatettava sukupuolten edustusta koskevaa kiintiösäännöstä päättäessään kuntaenemmistöisen yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Valitun luottamushenkilön puoluepoliittisella sitoutuneisuudella tai sitoutumattomuudella ei ole merkitystä. Sukupuolikiintiön on toteuduttava erikseen sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla (KHO 1997:49).

Jäsentä ehdottavan tahon on ehdotettava kutakin paikkaa kohti yhtä naista ja yhtä miestä. Toimielimen asettamista valmistelevan tahon täytyy huolehtia kiintiösäännöksen noudattamisesta. Ehdokkaiden nimeämisen jälkeen valmistelevan tahon on pyrittävä tekemään kokoonpanoesitys, joka vastaa kiintiöperiaatetta. Sukupuolten vähimmäisedustuksesta voidaan poiketa ainoastaan erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on perusteltava valintapäätöksessä. (TAS 182/2023)

Hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimiin suositellaan tasa-arvolain mukaista kokoonpanoa

Hyvinvointialueet ovat uusia, vuoden 2023 alusta lähtien toimineita julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä. Hyvinvointialueet ovat usean kunnan muodostamia kokonaisuuksia, jotka hoitavat aiemmin yksittäisten kuntien tai kuntayhtymien vastuulla olleita tehtäviä. 

Julkisen hallinnon toimintaa säännellään yleisesti niin sanotuissa hallinnon yleislaeissa, joihin myös tasa-arvolaki kuuluu. Yleislakeja sovelletaan hallintoasian käsittelyyn ja muuhun viranomaistoimintaan aina, ellei erikseen ole toisin säädetty. 

Hyvinvointialueilla on erilaisia vaikuttamistoimielimiä, joita ovat esimerkiksi nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvostot. 

Hyvinvointilain esitöiden mukaan vaikuttamistoimielimet eivät ole lain 35 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen toimielimiä, jotka ovat hyvinvointialueen viranomaisia ja jotka voivat käyttää julkista valtaa. Siten vaikuttamistoimielimet eivät ole naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n ja 1 momentissa tarkoitettuja julkista valtaa käyttäviä toimielimiä, eikä niiden kokoonpanoon tarvitse soveltaa 40 prosentin sukupuolikiintiötä. Lain esitöihin on kirjattu nimenomaiseksi tavoitteeksi, että vaikuttamistoimielimiin nimetään mahdollisimman tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. (HE 241/2020 vp, s. 546)

Kun otetaan huomioon tasa-arvolain viranomaiselle asettama velvollisuus edistää kaikessa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa, on perusteltua, että nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston edustajien valinnoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman kattavaan sukupuolten edustukseen. 

Kun pyritään sukupuolten tasapuoliseen edustukseen, tasa-arvovaltuutettu näkee sopivaksi tavoitteeksi tasa-arvolain mukaisen sukupuolten vähimmäisedustuksen hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimissä. Pyydettäessä eri tahoja esittämään ehdokkaansa vaikuttamistoimielimeen tulee niitä muistuttaa naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen tavoitteesta. 

24.04.2023