Hyppää sisältöön

Kiintiösäännöksen soveltaminen kuntastrategian ohjaustyöryhmään (TAS 288/2016, annettu 14.11.2016)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin kannanottoa kunnanhallituksen päätöksestä, jossa kunnanhallitus valitsi kuntastrategian ohjaustyöryhmän jäseniksi vähemmän kuin 40 prosenttia naisia.

Tasa-arvolain 4 §:n 1 momentin mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Säännös velvoittaa kaikkia viranomaisia, myös kuntia niiden kaikessa toiminnassa.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä ei sovelleta kunnallisvaltuustoon, joka valitaan vaaleilla.

Vielä voimassa olevan kuntalain (365/1995) 17 §:n mukaan kunnallisia toimielimiä ovat valtuusto, kunnanhallitus ja sen jaostot, lautakunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot sekä toimikunnat. Tasa-arvolain kiintiösäännöksessä ei ole tarkemmin määritelty kunnallista toimielintä. Korkein hallinto-oikeus on todennut, että kiintiösäännöksen tarkoittamia toimielimiä voivat joissakin tapauksissa olla muutkin kuin kuntalain 17 §:ssä mainitut elimet, esimerkiksi työryhmät. Tulkintaan vaikuttavat kyseisen toimielimen asema ja tehtävät kunnallisessa päätöksenteossa. Arvioimisessa voidaan kiinnittää huomiota myös toimielimen kokoonpanoon ja siihen, miten pitkäksi ajaksi tai säännöllisesti se on asetettu.

Kiintiösäännös koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Kiintiövaatimuksesta voidaan poiketa erityisestä syystä, esimerkiksi silloin, kun jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa. Tasa-arvovaltuutetun käsityksen mukaan erityisen syyn käsitettä on tulkittava suppeasti ja erityiseen syyhyn vetoavan on perusteltava päätöksensä. Toimielinten asettamista valmistelevan viranomaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että kiintiösäännöstä noudatetaan.

Oikeuskäytännössä kunnalla on ollut oikeus poiketa tasa-arvolain sukupuolikiintiöstä lähinnä silloin kun toimielimiin valitaan jäseniä virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella. Tällöin on kyse useimmiten toimikunnista, joihin voidaan valita myös viranhaltijoita virka-aseman perusteella. Virka- tai luottamushenkilöiden asemaa ei voida automaattisesti pitää tasa-arvolain tarkoittamana erityisenä syynä. Käytännössä voi kuitenkin olla tilanteita, joissa toimielimen tehtävä huomioon ottaen on objektiivisesti katsoen perusteltua muodostaa kunnallisen toimielimen kokoonpano määrätyn tason luottamus- ja virkamiehistä. Tämä tulisi kuitenkin aina tapauskohtaisesti tarkoin harkita ja perustella. Erityisiin syihin ei tule vedota jälkikäteen, vaan kiintiösäännöstä poikkeamisen syy pitää tuoda esiin jo toimielintä kokoonpantaessa. 

Tasa-arvovaltuutetulle tullut lausuntopyyntö koski kunnanhallituksen asettamaa kuntastrategian ohjaustyöryhmää, johon on sen tehtävästä johtuen valittu virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella jäseniksi kunnanjohtajan johtoryhmän jäsenet, kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä ohjausryhmän puheenjohtajaksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kunnanhallitus on työryhmän jäseniä valitessaan kiinnittänyt huomiota tasa-arvolain kiintiösäännökseen, josta poikkeamista on pöytäkirjassa perusteltu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä (KHO 2001:26). Kunnanhallituksen selvityksen mukaan valituiksi tuli näin ollen yhteensä 15 miestä ja 6 naista.

Kuntastrategian ohjaustyöryhmä on kunnallinen toimielin, jota valittaessa tulee noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 40 prosentin kiintiösäännöstä. Tasa-arvovaltuutettu katsoi lausunnossaan, että työryhmän tehtävä on ollut sen luonteinen, että jäsenet on voitu valita tehtävään virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella ja että kunnanhallituksella on ollut erityinen syy poiketa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta sukupuolten vähimmäiskiintiötä koskevasta periaatteesta. Kunnanhallituksen päätös, jolla kuntastrategian ohjaustyöryhmään on jäseniksi valittu 15 miestä ja 6 naista, ei sen vuoksi ole naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastainen.

28.11.2016