Hyppää sisältöön

Asukkaiden edustus kaupungin omistamien kiinteistöjen hallituksissa (TAS 195/2011)

Tasa-arvovaltuutetulta on useaan otteeseen kysytty tasa-arvolain kiintiösäännön soveltumisesta Helsingin kaupungin omistamien taloyhtiöiden, tai kaupungin asuntolainoitettujen kiinteistöjen hallituksiin. Erityisesti on haluttu tietää, voiko kaupunki velvoittaa asukasedustajia esittämään hallitukseen sekä naista että miestä.

Vuonna 1996 annetussa kannanotossa tasa-arvovaltuutettu on todennut, että hallituksen työskentelyyn osallistuvien asukasedustajien valintaan ei tasa-arvolakia voida soveltaa, koska asukasedustajat ovat yksityisten asukkaiden keskuudestaan valitsemia luottamushenkilöitä, jotka on hyväksyttävä hallitukseen asukkaiden ehdotuksen mukaisesti, olivatpa he naisia tai miehiä.
 

Tasa-arvolakia on sittemmin vuonna 2005 muutettu kiintiösäännön osalta. Pääsääntö on edelleen sama. Jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on johto - tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösääntöä on kuitenkin tuolloin muutettu siten, että viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tasa-arvolain 4 a §:ssä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lainmuutoksen jälkeen vuonna 2006 Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry:lle lausunnon. Siinä todettiin, että koska tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia tahoja esittämään sekä naista että miestä kutakin jäsenpaikkaa kohden, koskee se nyt myös vuokralaistoimikuntia. Syynä siihen, että vuokralaistoimikunta ei voisi esittää sekä naista että miestä voisi olla se, että asukaskokouksissa tulee valituksi vain yhden sukupuolen edustajia.

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön mukaan vuokralaistoimikunnan tulee asukkaiden kokouksen asettamista ehdokkaista esittää hallitukseen naista ja miestä. Tämä ei tarkalleen ottaen vastaa lain sisältöä, mutta tasa-arvovaltuutettu kuitenkin katsoi, että sanamuotoa voitiin kuitenkin soveltaa.

Tasa-arvovaltuutettu on vuonna 2011 antanut samansisältöisen kannanoton asiassa, joka koski asukasedustajien valintaa kaupungin asuntolainoitettujen kiinteistöjen hallituksiin.

(TAS 2/58/05, TAS 42/59/95, TAS 195/2011)

02.09.2011