Hyppää sisältöön

Kiintiösäännöksen soveltaminen tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kuntavaalityöryhmän kokoonpanoon (TAS 118/2021; TAS 123/2021; TAS 159/2021)

Tasa-arvovaltuutetulle on tullut yhteydenottoja, joissa on pyydetty selvittämään, onko tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) asettaman kuntavaalityöryhmän kokoonpano tasa-arvolain säädösten mukainen. Tanen kuntavaaliryhmässä on kymmenen jäsentä, jotka ovat kaikki naisia.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta antoi työryhmän asettamista koskevan selvityksen asiassa TAS 159/2021. Selvityksen mukaan Tanen kokouksessaan 1/2020 perustama kuntavaalityöryhmä on Tanen sisäinen valmisteleva työryhmä. Se ei tee päätöksiä. Ryhmä tekee esityksiä tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle, joka tekee kaikki päätökset.

Tanessa edustettuina olevilla tahoilla, puolueilla ja kattojärjestöillä oli mahdollisuus nimetä yksi jäsen kuntavaalityöryhmään. Kuntavaalityöryhmä on Tanen itsensä asettama sisäinen valmisteleva työryhmä. Valtioneuvoston asettama Tane, jonka kokoonpanossa noudatetaan tasa-arvolain kiintiösäännöstä, tekee kaikki päätökset.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain kiintiösäännös edellyttää, että valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 

Kiintiösäännöksen tarkoituksena on, että naisten ja miesten on tasaveroisesti voitava osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kiintiösäännöksellä on haluttu myös taata mahdollisimman hyvä ja monipuolinen asiantuntemus toimielimissä. 

Kiintiösääntöä ei sovelleta, kun komitea, neuvottelukunta, lautakunta tai vastaava toimielin asettaa jaoston tai esimerkiksi työryhmän omasta keskuudestaan tai ulkopuolisista asiantuntijoista. Työryhmissäkin on kuitenkin tärkeää pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen. 
Tasa-arvoasian neuvottelukunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja ja kutsua sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella jaostoihin pysyviä asiantuntijoita. Lisäksi neuvottelukunta perustaa tarpeen mukaan erilaisia työryhmiä.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että kyseinen työryhmä on Tanen keskuudesta asetettu, joten kiintiösäännöstä ei sovelleta kyseiseen työryhmään. Asia ei siten antanut aihetta toimenpiteisiin tasa-arvovaltuutetun taholta. 

20.04.2021