Kvoter och principen om jämlik representation

Ett av jämställdhetslagens grundläggande mål är att kvinnor och män ska kunna delta på lika villkor i beslutsfattandet och planeringen i samhället.

Kvoter

I statliga och kommunala planerings- och beslutsorgan ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera. Kvotbestämmelsen tillämpas på

  • bl.a. statliga kommittéer, delegationer och arbetsgrupper
  • kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag av kommunfullmäktige.

Principen om jämlik representation

Principen om jämlik representation tillämpas på

  • ämbetsverkens och inrättningarnas lednings- och förvaltningsorgan om de utöver offentlig makt
  • lednings- och förvaltningsorgan för bolag med kommunal eller statlig majoritet
  • den indirekta offentliga förvaltningens organ om de utövar offentlig makt. Organ som utövar offentlig makt är till exempel pensionsanstalter, handelskammare, privata läroanstalter och studentkårer.

Tillsättandet av ett organ

Den som föreslår ledamöter ska föreslå en kvinna och en man för varje plats.
Vid tillsättandet av ett organ ska den beredande aktören se till kvotbestämmelsen följs. När kandidaterna har utsetts bör den beredande aktören upprätta ett förslag till sammansättning i enlighet med kvotprincipen. 

Avvikelser från minimirepresentationen av kvinnor och män kan göras enbart av särskilda skäl. Om man avviker från kvotbestämmelsen ska orsaken motiveras i beslutet.

Främjande av jämställdheten 

Med beaktande av myndigheternas skyldighet enligt jämställdhetslagen att främja jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet. Främjandet gäller också organen som inte utövar offentlig makt. 

Därför det är motiverat att man vid tillsättning av representanter t.ex för ett ungdomsfullmäktige, ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning strävar efter så jämlik representation av könen som möjligt.