Kvoter och principen om jämlik representation

Ett av jämställdhetslagens grundläggande mål är att kvinnor och män ska kunna delta på lika villkor i beslutsfattandet och planeringen i samhället.

Kvoter

I statliga och kommunala planerings- och beslutsorgan ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera. Kvotbestämmelsen tillämpas på

  • bl.a. statliga kommittéer, delegationer och arbetsgrupper
  • kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag av kommunfullmäktige.

Principen om jämlik representation

Principen om jämlik representation tillämpas på

  • ämbetsverkens och inrättningarnas lednings- och förvaltningsorgan om de utöver offentlig makt
  • lednings- och förvaltningsorgan för bolag med kommunal eller statlig majoritet
  • den indirekta offentliga förvaltningens organ om de utövar offentlig makt. Organ som utövar offentlig makt är till exempel pensionsanstalter, handelskammare, privata läroanstalter och studentkårer.