Hyppää sisältöön

Tasapuolisuussäännön soveltaminen kuntaenemmistöisen yhtiön hallitukseen (TAS/50/2011)

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan jätehuoltoyrityksen omistaa 11 kuntaa. Yhtiön hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä, joista yksi on nainen ja myös 16 varajäsenestä yksi on nainen. Tasa-arvovaltuutettu pyysi asiasta Seinäjoen kaupunginhallitukselta selvitystä, koska Seinäjoella on suurimman omistusosuutensa perusteella myös eniten jäseniä hallituksessa. Seinäjoen kaikki viisi varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä ovat miehiä.

Selvityksestä kävi ilmi, että osakaskunnat eivät olleet etukäteen neuvotelleet siitä, miten tasa-arvon toteutuminen yhtiön hallituksen kokoonpanossa toteutuisi. Seinäjoen kaupunki ei ollut myöskään yhtiökokousedustajalle antamissaan ohjeissa toistaiseksi huomioinut asiaa.

Tasa-arvovaltuutettu totesi kannanotossaan, että tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia kaikessa toiminnassaan edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luomaan ja vakiinnuttamaan sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Tasa-arvolain mukaan kuntaenemmistöisten yhtiöiden luottamushenkilöistä koostuvissa johto- ja hallintoelimissä tulee olla tasapuolisesti naisia ja miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet. Kuntalain mukaan kunnanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty kunnan viranomainen antaa toimiohjeet yhtiökokousedustajalle. Tasa-arvolain vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta on otettava huomioon hallintoelinten valintaa koskevissa toimiohjeissa. Toimiohjeiden antamista koskevasta päätöksestä on voitu tehdä kunnallisvalitus.

Kuntien yhteisesti omistamien yhtiöiden hallitusten kokoonpanossa on ongelmana se, että yhtiön päätöksentekoelimen kokoonpano muodostuu eri kuntien itsenäisistä päätöksistä ja lopputuloksen osalta ei ole olemassa sellaista päätöstä, josta voitaisiin tehdä valitusta. Tämän vuoksi tasa-arvovaltuutettu pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että kunnat pyrkivät etukäteen neuvottelemalla varmistumaan siitä, että tasapuolisuusvaatimus täyttyy. Tätä edellyttää myös tasa-arvolain yleinen viranomaisille asetettu edistämisvelvollisuus.

Tasa-arvovaltuutettu muistutti Seinäjoen kaupunginhallitusta siitä, että sen tulee jatkossa erityisesti huomioida tasa-arvolain vaatimukset antaessaan ohjeet yhtiökokousedustajalleen. Tämän lisäksi osakaskuntien tulee jatkossa neuvotteluilla varmistaa se, että hallituksen kokoonpano paremmin täyttäisi tasapuolisuusvaatimuksen.

Tasa-arvovaltuutetun vastaus annettiin tiedoksi kaikille yhtiön osakaskunnille.

02.05.2011