Hyppää sisältöön

Kiintiösäännöksen soveltaminen kunnan yhteistyöelimiin (TAS/83/2009, TAS/82/2009)

Tasa-arvolain kiintiösäännöstä sovelletaan kunnallisiin toimielimiin. Oikeuskäytännössä KHO on katsonut, että kiintiösääntöä tulee soveltaa joissakin tapauksissa myös muihinkin kunnallisiin toimielimiin kuin niihin, jotka on erityisesti kuntalaissa lueteltu. 

Kunnissa on myös epävirallisia yhteistyöelimiä, jotka tekevät yhteistyötä kunnan kanssa. Tällaisia toimielimiä ovat muun muassa vanhus- ja vammaisneuvostot sekä rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnat. Ne voivat tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista. Jäsenet näihin valitaan vanhus-, vammais- ja rintamaveteraanijärjestöjen edustajista sekä kunnan puolelta kunnan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä. 

Tasa-arvovaltuutettu on katsonut, että tämän tyyppiset toimielimet eivät ole luonteeltaan sellaisia kunnallisia suunnittelu- ja päätöksentekoelimiä, joita kiintiösäännössä tarkoitetaan. Jos kuitenkin esimerkiksi vammaisneuvosto asetetaan kunnan viranomaisen päätöksellä kuntalain 17 §:n mukaiseksi toimielimeksi, tulee kiintiösääntöä noudattaa. 

Huolimatta siitä, sovelletaanko kiintiösääntöä vai ei, pitää tasa-arvovaltuutettu kuitenkin tärkeänä sitä, että sekä naiset että miehet ovat varsinkin järjestöjensä edustajina mukana tämän tyyppisessä yhteistyössä. Tämän vuoksi kuntien pyytäessä ulkopuolisia tahoja nimeämään omat edustajansa olisi hyvä muistuttaa molempien sukupuolten tarpeellisuudesta.

11.01.2010