Hyppää sisältöön

Tasapuolisuussäännön soveltaminen kuntaenemmistöisten yhtiöiden hallituksiin (TAS 200/2011, annettu 2.1.2012)

Tasa-arvovaltuutettu otti omana aloitteenaan selvitettäväkseen, oliko kaupunginhallitus toiminut vastoin tasa-arvolain kiintiösääntöä valitessaan edustajansa kaupungin omistaman neljän yhtiön hallituksiin. Näissä hallituksissa ei joko ollut ollenkaan naisjäseniä tai naisia oli selvästi vähemmän kuin miehiä.

Kaupunginhallitus antoi asiassa selvityksen, jossa katsoi, että tasa-arvolain kiintiösäännös ei koske kunnan omistamien yhtiöiden hallituksia, vaan tasa-arvolain sanamuodon mukaan ainoastaan hallintoneuvostoja ja johtokuntia. Samoin kaupunginhallitus katsoi, että kiintiösäännön tarkoituksena ei ole ollut laajentaa yhteiskunnallista päätöksentekoa yrityselämän alueelle. Yhtiöt eivät myöskään käytä julkista valtaa, minkä vuoksi kiintiösääntö ei velvoita yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa.

Tasa-arvovaltuutetun lausunnossa todetaan, että tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan valtio- tai kuntaenemmistöisten yhtiöiden luottamushenkilöistä koostuvissa johto- ja hallintoelimissä tulee olla tasapuolisesti naisia ja miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet. Kuntalain 23 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty kunnan viranomainen antaa toimiohjeet yhtiökokousedustajalle. Tasa-arvolain vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta on otettava huomioon hallintoelinten valintaa koskevissa toimiohjeissa. Toimiohjeiden antamista koskevasta päätöksestä on voitu tehdä kunnallisvalitus.

Samassa lainkohdassa säännellään myös julkista valtaa käyttävistä toimielimistä. Nämä ovat toimielimiä, joille lailla tai asetuksella on siirretty julkista valtaa. Tasapuolisuussääntö koskee kunta- tai valtioenemmistöisiä yhtiöitä riippumatta siitä, käyttävätkö ne julkista valtaa vai ei. Tasa-arvolain 4 a § 2 momentti koskee myös valtio- tai kuntaenemmistöisten yhtiöiden hallituksia, vaikka sitä ei olekaan laissa erikseen mainittu. Tasapuolisuussääntö velvoittaa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa siltä osin kuin kyse on luottamushenkilöistä. Jos valitut henkilöt ovat hallituksessa virka-asemansa perusteella, tasapuolisuussääntöä ei sovelleta.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että kaikki neljä kyseessä ollutta yritystä olivat kuntaenemmistöisiä yhtiöitä, joiden hallitusten kokoonpanoa sitoo tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin tasapuolisuussääntö siltä osin kuin hallituksen jäsenet ovat luottamushenkilöitä.

20.01.2012