Hyppää sisältöön

Kiintiöasian vieminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi (TAS 211/2015, annettu 18.8.2015)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin, että tasa-arvovaltuutettu vie Kelan valtuuston, Suomen Pankin pankkivaltuuston, Ylen hallintoneuvoston ja eduskunnan kirjaston hallituksen kokoonpanot sekä eduskunnan eräiden valiokuntien kokoonpanot yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaliokunnan tutkittavaksi, koska näiden toimielinten osalta tasa-arvolain kiintiövaatimus ei ole toteutunut varsinaisten tai varajäsenten osalta.

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että tasa-arvolain mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä kunnanvaltuustoja lukuun ottamatta tulee olla kumpiakin, naisia ja miehiä vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Tasa-arvolaki sisältää lain soveltamisalan rajoituksia. Tasa-arvovaltuutettu ei voi esimerkiksi pyytää selvitystä eduskunnalta silloin, kun asia liittyy kansanedustajan edustajantoimen hoitamiseen.

Tasa-arvolaki rajoittaa myös tasa-arvovaltuutetun oikeutta viedä asioita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjärjestö voivat saattaa tasa-arvolain syrjintäsäännösten ja syrjivän työpaikkailmoittelua koskevan säännösten vastaisen menettelyn lautakunnan käsiteltäväksi. Samoin tasa-arvovaltuutettu voi viedä lautakunnan käsiteltäväksi oppilaitoksia ja työpaikkoja koskevien suunnitelmien tekemisen laiminlyönnin. Tasa-arvolaki ei anna tasa-arvovaltuutetulle mahdollisuutta viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan asiaa, joka koskee kiintiösäännön soveltamista.

Edellä kerrotuista syistä tasa-arvovaltuutettu ei voinut pyytää asiasta selvitystä eduskunnalta eikä viedä asiaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan.

 

23.10.2015