Hyppää sisältöön

Finnvera saa tarjota naisyrittäjille edullisempaa lainaa kuin muille (TAS/90/2010)

Finnvera Oyj pyysi tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa naisyrittäjälainan hinnoittelusta. Naisyrittäjälaina on hinnaltaan 0,5 prosenttiyksikköä edullisempi kuin kaikille tarkoitettu pienlaina. Muutoin lainaehdot ovat samat. Naisyrittäjälaina on tarkoitettu yritykselle, jossa naiset ovat enemmistöosakkaina ja jota yksi naispuolisista osakkaista johtaa päätoimisesti.

Tasa-arvolaissa kielletään välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella. Lisäksi tasa-arvolaissa kielletään syrjintä tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan menettelyä voidaan pitää tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö sukupuolensa perusteella asetetaan tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa muita epäedullisempaan asemaan tai häntä muutoin kohdellaan tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla. Laki koskee julkisella ja yksityisellä sektorilla yleisesti saatavilla olevia tavaroita ja palveluja.

Tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on kuitenkin sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteeseen on pyrittävä asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi positiiviset erityistoimet, joiden tavoitteena on miesten ja naisten välisen täyden tosiasiallisen yhdenvertaisuuden varmistaminen.

Tilastot osoittavat, että naiset ovat yhä aliedustettuina yritystoiminnassa. Naisyrittäjyyden tukeminen on katsottu tarpeelliseksi muun muassa naisyrittäjyyden edistämistyöryhmässä ja hallitusohjelmissa vuodesta 2004 lähtien. Tavoitteena on, että naisyrittäjien määrä koko yrittäjäkunnasta nousisi nykyisestä kolmasosasta tulevaisuudessa 40 prosenttiin.

Sekä tasa-arvolain että tavaroita ja palveluja koskevan tasa-arvodirektiivin mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaate ei saa estää pitämästä voimassa tai toteuttamasta erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää sukupuoleen liittyviä haittoja.

Naisyrittäjälainan tarkoituksena on tukea naisyrittäjyyttä tarjoamalla naisille edullista rahoitusta. Naisyrittäjyyden tukeminen puolestaan on sopusoinnussa tasa-arvolain tavoitteiden kanssa, eikä naisyrittäjälainan hinnoitteluetua pienlainaan verrattuna voida pitää kohtuuttomana.

Näin ollen tasa-arvovaltuutettu totesi, ettei Finnvera Oyj:n naisyrittäjälaina ole ristiriidassa tasa-arvolain säännösten kanssa.

Kun yhtäläisten mahdollisuuksien päämäärät on saavutettu, on naisia suosivasta menettelystä luovuttava. Naisyrittäjälainan tasa-arvolain mukaisuutta tuleekin tarkastella uudelleen esimerkiksi silloin, kun naisyrittäjien osuus koko yrittäjäkunnasta saavuttaa tavoitetason.

16.09.2010